อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


รายชื่ออาจารย์

สาขาวิชาผศ.กนกวรรณ หวนศรี
Asst. Prof. KANOKWAN HOUNSRI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286576
kanokwan.ho@psu.ac.th


อ.กนกวรรณ เธียรมนตรี
KANOKWAN TIENMONTREE

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286556
kanokwan.t@psu.ac.th


อ.กมลพรรณ รามแก้ว
KAMONPAN RAMKAEW

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286543
kamonpan.r@psu.ac.th


ดร.กรรทิมา มีสุนทร
Dr. KANTHIMA MEESOONTHORN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286425
kanthima.s@psu.ac.th


อ.กรวิกา บวชชุม
KORNWIKA BUATCHUM

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286579
kornwika.b@psu.ac.th


อ.กฤติยา ปองอนุสรณ์
KRITTIYA PONGANUSORN

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286537
krittiya.p@psu.ac.th


รศ.ดร.กันตพร ยอดใชย
Assoc. Prof. Dr. KANTAPORN YODCHAI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286410
kantaporn.y@psu.ac.th


รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
Assoc. Prof. Dr. KARNSUNAPHAT BALTHIP

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286402
quantar.b@psu.ac.th


รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
Assoc. Prof. Dr. KITTIKORN NILMANAT

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286503
kittikorn.n@psu.ac.th


อ.กิรณา ภักดีฉนวน
KIRANA PHAKDEECHANUAN

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286535
kirana.p@psu.ac.th


ผศ.ดร.เกณิกา จิรัชยาพร
Asst. Prof. Dr. KENIKA JERATCHAYAPORN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286571
kenika.j@psu.ac.th


ดร.เกษกนก กมลมาตยากุล
Dr. KATEKANOK KAMONMARTTAYAKUL

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286545
katekanok.k@psu.ac.th


ดร.เกสร พรมเหล็ก
Dr. KESORN PROMLEK

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286516
kesorn.p@psu.ac.th


ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต
Asst. Prof. Dr. KHOMAPAK MANEEWAT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286512
khomapak@gmail.com


ผศ.ดร.จันทรา พรหมน้อย
Asst. Prof. Dr. CHANTRA PROMNOI

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286516
chantra.p@psu.ac.th; chantraCP@gmail.com


ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
Asst. Prof. Dr. CHARUWAN KRITPRACHA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286526
charuwan.kr@psu.ac.th


ผศ.จิตรานันท์ กุลทนันท์
Asst. Prof. JITRANAN KULTANAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286552
jitranan.s@psu.ac.th


ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง
Asst. Prof. Dr. JINTANA DAMKLIANG

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286416,074-286513
jintana.d@psu.ac.th


อ.จิรัชยา ดิสนีเวทย์
๋JIRATCHAYA DISSANEEWATE

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286545
jiratchaya.s@psu.ac.th


อ.จุฑามาศ สุวรรณวัฒน์
JUTAMAS SUWANNAWAT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286585
jutamas.su@psu.ac.th


อ.จุฑารัตน์ คงเพ็ชร
JUTARAT KONGPET

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286506
jutarat.ko@psu.ac.th


อ.ฉันทิกา บัณฑิตเลิศรักษ์
CHANTIKA BUNDITLERDRAK

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286546
chantika.b@psu.ac.th


ดร.ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์
Dr. CHAYANAN UENGWONGSAPAT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286566
chayanan.u@psu.ac.th


อ.ชีวรัตน์ พุทธสะระ
CHEEVARAT PUTTASARA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286477
cheevarat.p@psu.ac.th


ผศ.ดร.ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร
Asst. Prof. Dr. CHUDANUT KHOONPHET

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286537
chudanut.k@psu.ac.th


ผศ.ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล
Asst. Prof. Dr. SHUTIWAN PURINTHRAPIBAL

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286545
shutiwan.p@psu.ac.th


ผศ.ดร.ชุลีพร พรหมพาหกุล
Asst. Prof. Dr. CHULEEPORN PROMPAHAKUL

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286478
chuleeporn.p@psu.ac.th


อ.ณัฐตินา วิชัยดิษฐ
NATTINA WICHAIDITH

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286588
nattina.w@psu.ac.th


ดร.ณัฐษยกานต์ นาคทอง
Dr. NATSAYAKARN NARKTHONG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518,074-286519
natsayakarn.n@psu.ac.th


ดร.ดวงสุดา ศิริปิตุภูมิ
Dr. DUANGSUDA SIRIPITUPHUM

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518
duangsuda.wo@psu.ac.th


ผศ.ดร.ตรีนุช พุ่มมณี
Asst. Prof. Dr. TREENUT PUMMANEE

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286579
treenut.p@psu.ac.th


ผศ.ตาณิกา หลานวงค์
Asst. Prof. TANIKA LANWONG

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286535
tanika.l@psu.ac.th


อ.ทัชมาศ ไทยเล็ก
TUTCHAMAT THAILEK

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286568
tutchamat.t@psu.ac.th


ดร.ทัศนีย์ ขาว
Dr. TUSANEE KHAW

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
0935822159
tusanee.k@psu.ac.th;tusanee.khaw@gmail.com


ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์
Asst. Prof. Dr. TIPPAMAS CHINNAWONG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286477
tippamas.c@psu.ac.th


อ.ธารินันท์ ลีลาทิวานนท์
TARINAN LEELATIWANON

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286559
Tarinan.l@psu.ac.th


อ.ธาวินี ช่วยแท่น
THAWINEE CHUAYTAEN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286477
thawinee.c@psu.ac.thอ.นารีรัตน์ พุทธกูล
NAREERAT PUTTAKUN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286519
nareerat.p@psu.ac.th


อ.เนตรนภา พรหมเทพ
NATENAPA PROMTAPE

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286515
natenapa.p@psu.ac.th


ผศ.ดร.บุศรา หมื่นศรี
Asst. Prof. Dr. BUSARA MUENSRI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286523
busara.o@psu.ac.th


อ.บุษยมาส หนูเอียด
BUSSAYAMAS NOO-IED

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286553
bussayamas.n@psu.ac.th


ผศ.ดร.เบญญาภา ธิติมาพงษ์
Asst. Prof. Dr. BENYAPA THITIMAPONG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286555
sawita.t@psu.ac.th; sawita.t@hotmail.com


อ.ปภัสร์ธนัน ธาราพรพิวัชร์
PAPATTANAN THARAPORNPHIWAT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286567
papattanan.t@psu.ac.th; papattanan.t@gmail.com


อ.ปภาวรินท์ อินทรเชษฐ
PAPHAWARIN INTARACHED

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286553
paphawarin.i@psu.ac.th


รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
Assoc. Prof. Dr. PRANEED SONGWATHANA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286485,074-286514
praneed.s@psu.ac.th


ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
Asst. Prof. Dr. PRATYANAN THIANGCHANYA

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286546
pratyanan.t@psu.ac.th


ผศ.ดร.ปราณี คำจันทร์
Asst. Prof. Dr. PRANEE KHAMCHAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286569
pranee.ko@psu.ac.th


ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทองสุข
Asst. Prof. Dr. PRAMOT THONGSUK

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286543
pramot.t@psu.ac.th


อ.ปิ่นสุดา สังฆะโณ
PINSUDA SANGKANO

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286568
pinsuda.s@psu.ac.th


อ.ปิยธิดา เทพประดิษฐ์
PIYATIDA THEPPRADIT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286567
piyatida.t@psu.ac.th


ดร.ปิยะดา ไชยศรี
Dr. PIYADA CHAISRI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286563
piyada.c@psu.ac.th


ดร.ปุณยนุช สุทธิพงค์
Dr. PUNYANOOT SUTTIPONG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286583
punyanoot.g@psu.ac.th


อ.ผกาวัลย์ หนูมาก
PHAKAWAN NOOMAK

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286556
phakawan.n@psu.ac.th


รศ.ดร.ผจงศิลป์ เพิงมาก
Assoc. Prof. Dr. PAJONGSIL PERNGMARK

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286577
activejo409@gmail.com


ผศ.ผลิดา หนุดหละ
Asst. Prof. PALIDA NUDLA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286575
palida.n@psu.ac.th


อ.ไผโรส มูฮัมหมัดสกุล
PHAIROSE MUHAMMADSAKUL

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286583,074-286585
phairose.m@psu.ac.th


อ.พริมา สุวรรณเรืองศรี
PARIMA SUWANRUANGSRI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286537
parima.s@psu.ac.th


รศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
Assoc. Prof. Dr. PATCHAREE KOMJAKRAPHAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286574
patcharee.ko@psu.ac.th


ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา
Dr. PICHET SUWANCHINDA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286585
pichet.su@psu.ac.th


ผศ.พิมพ์พนิต ภาศรี
Asst. Prof. PIMPANIT PASRI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286589
pimpanit.p@psu.ac.th


ผศ.ดร.พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง
Asst. Prof. Dr. PIMPISA SAKSORNGMUANG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286576, 074-286406
pimpisa.s@psu.ac.th


ผศ.ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. PISSAMAI WATTANASIT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286565
pissamai.w@psu.ac.th


อ.เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว
PHENPITCHA TINKAEW

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286523
phenpitcha.t@psu.ac.th


ดร.เพ็ญสินีณัฐ สุวรรณรัตน์
Dr. PENSINEENATT SUWARNNARAT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286537
pensineenatt.s@psu.ac.th


อ.ภัทรพร กิจเรณู
PATTARAPORN KITRENU

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286588
pattaraporn.k@psu.ac.th; pkitrenu@gmail.com


อ.ภัทราภรณ์ วรสิรินารา
PATTRAPORN WORRASIRINARA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286586
pattraporn.w@psu.ac.th


อ.มิ่งกมล อุตตสุรดี
MINGKAMON UTTASURADEE

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286559
mingkamon.u@psu.ac.th


ผศ.ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. RATJAI VACHPRASIT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286513
ratjai.v@psu.ac.th


รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
Assoc. Prof. Dr. REWWADEE PETSIRASAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286586
rewwadee.p@psu.ac.th


ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
Asst. Prof. Dr. LUPPANA KITRUNGROTE

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286515
luppana.k@psu.ac.th


ดร.วรรณศิริ นิลเนตร
Dr. WANSIRI NILNATE

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286565
wansiri.n@psu.ac.th


รศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช
Assoc. Prof. Dr. WARANGKANA CHATCHAWET

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286553
warangkana.c@psu.ac.th


รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ
Assoc. Prof. Dr. WARAPORN KONGSUWAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286522
waraporn.k@psu.ac.th


ดร.วริศรา โสรัจจ์
Dr. WARISSARA SORAT

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
0845875152
warissara.s@psu.ac.th


ดร.วศินี สมศิริ
Dr. VASINEE SOMSIRI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286525
vasinee.s@psu.ac.th


อ.วาสนา โชติสัมพันธ์เจริญ
WASSANA CHOTSAMPHANCHAROEN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286567
wassana.c@psu.ac.th


ดร.วิชยาพร ทองเพชร
Dr. WICHAYAPORN THONGPETH

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286544
wichayaporn.t@psu.ac.th


ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. VINEEKARN KONGSUWAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286584
vineekarn.k@psu.ac.th


อ.วิลาวรรณ คริสต์รักษา
WILAWAN CHRISTRAKSA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286586
wilawan.chr@psu.ac.th


ผศ.ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์
Asst. Prof. Dr. WILAIPORN SAMANKASIKORN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286559
wilaiporn.s@psu.ac.th


ดร.วีณา คันฉ้อง
Dr. WEENA CHANCHONG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286401
weena.k@psu.ac.th


ผศ.ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ
Asst. Prof. Dr. SAMONNUN THASANEESUWAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286526
samonnun.t@psu.ac.th


อ.ศยามล หนูเสน
SAYAMON NOOSEN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286526
sayamon.n@psu.ac.th


อ.ศลิษา บินสะมะ
SALISA BINSAMA

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286537
salisa.b@psu.ac.th


รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ
Assoc. Prof. Dr. SASIKARN KALA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286554
napaporn.k@psu.ac.th


ศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
Prof. Dr. SASITORN PHUMDOUNG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286535
sasitorn.ph@psu.ac.th


ผศ.ดร.ศศิธร ลายเมฆ
Asst. Prof. Dr. SASITHORN LAIMEK

อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286540
sasithorn.l@psu.ac.th


ดร.ศศิธร มุกประดับ
Dr. SASITHORN MUKPRADAB

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518,074-286519
sasithorn.m@psu.ac.th


ดร.ศิริพร เวชโช
Dr. SIRIPORN VETCHO

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286563
siriporn.vet@psu.ac.th


อ.ศิริพร รำเทียมเมฆ
SIRIPORN RUMTIAMMAK

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286519
siriporn.ru@psu.ac.th


ผศ.ศิริมาศ ภูมิไชยา
Asst. Prof. SIRIMAS PHOOMCHAIYA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286573
sirimas.p@psu.ac.th


ผศ.สรณ สุวรรณเรืองศรี
Asst. Prof. SARANA SUWANRUANGSRI

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286556
sarana.s@psu.ac.th


ดร.สุกานดา บุญคง
Dr. SUKANDA BUNKONG

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286513
sukanda.b@psu.ac.th


อ.สุชาธินี ทองเนื้อนวล
SUCHATHINEE THONGNUEANUAL

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286589
suchathinee.t@psu.ac.th


ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท
Dr. SUMAMITA SAWASDINARUENART

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518,074-286519
sumamita.s@psu.ac.th


อ.แสงทิพย์ ลีลากานต์
SAENGTIP LEELAKARN

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286544
saengtip.l@psu.ac.th


รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
Assoc. Prof. Dr. SOPEN CHUNUAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286557
sophen.c@psu.ac.th


ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์
Asst. Prof. Dr. HATHAIRAT SANGCHAN

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286516
hathairat.s@psu.ac.th


อ.อรชร หลำพรม
ORACHORN LUMPROM

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286526
orachorn.l@psu.ac.th


รศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว
Assoc. Prof. Dr. ORAWAN NUKAEW

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286587,074-286570
orawan.n@psu.ac.th


อ.อรอนงค์ มาลา
ONANONG MALA

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286568
onanong.ch@psu.ac.th


ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
Asst. Prof. Dr. APORNTIP BUAPETH

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286588
aporntip.b@psu.ac.th


อ.อำไพพร ก่อตระกูล
AMPAIPORN KAUTRAKOOL

อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286564
ampiporn.k@psu.ac.th; ampiporn.k@gmail.com


อ.อุษมา สิงหเสม
USAMA SINGHASEM

อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286535
usama.s@psu.ac.th