วิสัยทัศน์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากล สร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง   Core Value: สุขในงาน ประสานพลัง ทำงานอย่างมืออาชีพ (Smile Smart Synergy)


ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ทุนการศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง

Read More

ประชุม อบรม สัมมนา

ประชุมวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

Read More

หอพักนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. อาคารหอพัก 1 (5 ชั้น) อาคารหอพัก 2 (9 ชั้น)

Read More

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

Songklanagarind Journal of Nursing is a journal of the Faculty of Nursing, Prince of Songkla University

Read Moreปฏิทินกิจกรรมคณะฯ


Highlight


Research / Academic Service

Card image cap

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 07.30 - 17.00 น.

ตั้งอยู่ใกลักับ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนามล่าง)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

เปิดให้บริการ วันพุธ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.00 – 12.00 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารละออ หุตางกูร (อาคาร 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ศูนย์บริการวิชาการทางการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (IRB-PSU)

รายละเอียดเพิ่มเติม