วิสัยทัศน์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากล สร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง   Core Value: สุขในงาน ประสานพลัง ทำงานอย่างมืออาชีพ (Smile Smart Synergy)


ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ทุนการศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง

Read More

ประชุม อบรม สัมมนา

ประชุมวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

Read More

หอพักนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. อาคารหอพัก 1 (5 ชั้น) อาคารหอพัก 2 (9 ชั้น)

Read More

วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Journal of Research in Nursing-Midwifery and Health Sciences

Read More

Highlight
ภาพข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

เพลงโลกสีขาวResearch / Academic Service

Card image cap

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 07.30 - 17.00 น.

ตั้งอยู่ใกลักับ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนามล่าง)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

เปิดให้บริการ วันพุธ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.00 – 12.00 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารละออ หุตางกูร (อาคาร 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ศูนย์บริการวิชาการทางการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

Institutional Review Board (IRB) Prince of Songkla University

รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์สร้างเสริมพลังใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม