ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ทุนการศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง

Read More

ประชุม อบรม สัมมนา

ประชุมวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

Read More

หอพักนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. อาคารหอพัก 1 (5 ชั้น) อาคารหอพัก 2 (9 ชั้น)

Read More

วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Journal of Research in Nursing-Midwifery and Health Sciences

Read More

Highlight
ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

เพลงโลกสีขาวAcademic Service: ศูนย์บริการวิชาการ

Card image cap

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 07.30 - 17.00 น.

ตั้งอยู่ใกลักับ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนามล่าง)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเเละฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

เปิดให้บริการ วันพุธ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.00 – 12.00 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารละออ หุตางกูร (อาคาร 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

Institutional Review Board (IRB) Prince of Songkla University

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์บริการวิชาการทางการพยาบาล

ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม