ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย

CENTER OF EXCELLENCE IN GERIATRICS

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนานครหาดใหญ่สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรองรับสังคมสูงวัย วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้อง 3311 คณะพยาบาลศาสตร์กิจกรรม Journal club ครั้งที่ 4 หัวข้อ : Advance care planning in chronic kidney disease: A survey of current Practice in Australia โดย รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 ผ่านระบบ ZOOM Meeting

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วิดีโอบันทึกกิจกรรม Journal club ครั้งที่ 3 หัวข้อ : Dementia prevention โดย: รศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

วิดีโอบันทึกกิจกรรม Journal club หัวข้อ Prevention of COVID-19 in Older Adults โดย ดร.วริศรา โสรัจจ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

  ประเด็นอภิปราย และบทความทางวิชาการ

วิดีโอบันทึกกิจกรรม Journal Club on Feb 22, 2021: Topic: Clinical Outcome in Research for Elderly

วิดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เเละเอกสารประกอบการบรรยาย Virtual Special Session entitled: “Holistic and Innovative Care for the Elderly" And “E-health to Improve Care for the Elderly” on March 22, 2021

  Collaboration to conduct research in elderly

  eHealth to improve care and support for the elderly

วิดีโอบันทึกการประชุม เเละเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากร โครงการประชุมวิชาการ Virtual Conference “การนำผลงานวิจัยด้านผู้สูงวัยไปใช้ประโยชน์”

  section 1 นวัตกรรมงานวิจัยผู้สูงอายุ ผศ.ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ

  section 1 Commercialization strategy คุณพัชราภรณ์ วงษา

  section 1 ตัวอย่างการนำวิจัยด้านผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์ ผศ.ดร.เเสงอรุณ อิสระมาลัย

  section 2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ปรโยชน์ ผศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์

  section 2 Article Text : Experiences of Communicating with Older Adults with Alzheimer’s Disease: A Phenomenological Study of Family Caregivers

  section 2 PowerPoint นำเสนอนำใช้ประโยชน์ด้านสูงวัย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา เเละพว. สุพัสจี เดชทิพย์พรพงศ์

  section 2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: ด้านผู้สูงอายุ รศ.ดร. กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ & คณะ