เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางจันจิรา จารุพันธ์ และ นางสาวชญานิศ ผุดผ่อง บุคลากรสายอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้ ผลงานวิจัย เรื่อง “การสำรวจผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ของอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2566” ผู้นิพนธ์: นางสาวชญานิศ ผุดผ่อง และ นางจันจิรา จารุพันธ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 37-53 ลิงก์บทความ: https://so05.tci-thaijo.org/.../article/view/270102/183114 ผลงานวิจัย เรื่อง “การสำรวจผลงานวิจัยตีพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่องด้านช่วงวัย สุขภาวะและบริบทการดูแล ของอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2566” ผู้นิพนธ์: นางจันจิรา จารุพันธ์ และ นางสาวชญานิศ ผุดผ่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 159-173 ลิงก์บทความ: https://so05.tci-thaijo.org/.../article/view/270103/182765

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณัชชา สังขภิญโญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายเรื่อง "ผลของโปรแกรมสนับสนุนการฉีดอินซูลินผ่านไลน์แอปพลิเคชันต่อความรูู้ พฤติกรรมการใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดปากกาและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมโรคไม่ได้: การศึกษานำร่อง" ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันที 7 มิถุนายน 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ (Web of Science/ Scopus) ในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 เรื่อง...Interventions for Improving Mental Health and Quality of Life of Older Adults with Mental Illness in Long-term Care: A Systematic Review and Meta-analysis ผู้แต่ง คุณเบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์, ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และรศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research เรื่อง...A Mobile Health Transitional Care Intervention Delivered by Nurses Improves Postdischarge Outcomes of Caregivers of Patients with Traumatic Brain Injury: A Randomized Controlled Trial ผู้แต่ง Amelia Ganefianty, รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา, ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง, Akhmad Imron, และ Jos M. Latour วารสาร World Neurosurgery เรื่อง...Psychometric testing of the Thai version of Caregiver Contribution to Self-Care of Chronic Illness Inventory version 2 ผู้แต่ง อ.วรรณา กุมารจันทร์, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, พว.นฤเบศร์ โกศล แฮมินตัน, คุณชนชนก บัญศักดิ์, ผศ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์, อ.กรรณิการ์ ศรีสมทรง, ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพ็ชร์, ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรศักดิ์, อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ, พว.จุก สุวรรณโณ, อ.ปุณพัฒน์ ชำนาญเพาะ, พว.อุมาภรณ์ กำลังดี, คุณวิชัย อาหรับ, ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์, ดร.สาดี สายทอง, คุณลัดดา ทิมวงศ์ วารสาร International Journal of Nursing Practice เรื่อง...Gender and Disaster Management: A Case Study of Prik Tai Community, Songkhla Province, Thailand ผู้แต่ง คุณศิริมาศ ภูวเจริญพงศ์, ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล, รศ.ดร.ผจงศิลปิ เพิงมาก และดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล วารสาร The International Journal of Climate Change: Impacts and Response


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Devaka Kumari Acharya (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2566 - ระดับเกียรติคุณ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Institutional Ethnography of Nursing Care for Patients with End Stage Renal Disease at a Hospital Hemodialysis Unit in Kathmandu, Nepal” อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ดังนี้ - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทเกียรติคุณ รับเกียรติบัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์สุดา พรหมดนตรี (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ประจำปี 2566 - ระดับชมเชย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด” อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผศ. ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง 2. รศ. ดร.วิภา แซ่เซี้ย ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ดังนี้ - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทเกียรติคุณ รับเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 ดังนี้ - ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทผลงานทีมดีเด่น - รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - นายธันยพงศ์ อัมพุกานน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านบริการดีเด่น - นางมาริสา ธรรมเสน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านบริหารดีเด่น - นางอินทิรา หิรัณยธร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านวิชาชีพดีเด่น - นางสาวจอมขวัญ สุวรรณมณี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านนวัตกรรมดีเด่น - นายอภิวัฒน์ พรุเพชรแก้ว ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายลูกจ้าง ด้านบริการดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 ดังนี้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน - รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดไชย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ - ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา - ดร.ศิริพร เวชโช ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ผลงานดีเด่น" ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 ดังนี้ - รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดไชย ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน: ระบบแจ้งเตือนการส่งสิ่งส่งตรวจสำหรับพยาบาลผ่าตัด - สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา ผลงาน: ตำราเรื่อง การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาการแต่งหนังสือ ผลงาน: หนังสือเรื่อง การพยาบาลจิตเวช: ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และจิตเวชฉุกเฉิน -รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาการบริการวิชาการ ผลงาน: การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินแบบครบวงจรภาคใต้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Logbook System NUR-PSU --------------------------- ขอแสดงความยินดีกับโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Logbook System NUR-PSU โดย นางสาวปทิตตา จันทวงศ์ นางสาวจอมขวัญ สุวรรณมณี และนางสาวภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 จากการนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.15 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ผลการคัดเลือกในระดับวิทยาเขตจะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย (Best Practice) ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลาสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2567” (PRIDE OF PSU 2024)ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการนี้ มีคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัลในงานวันดังกล่าว ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ ได้รับรางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว ได้รับรางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow 3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับคณะ 4. นางสาวศยามล หนูเสน ได้รับรางวัลรางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสาย สนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2566 (ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น) และรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2566 สายสนับสนุน ด้านนวัตกรรมดีเด่น


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference Clinical Reasoning, Nursing Research and Nursing Innovation Development) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาได้รับ 2 รางวัลดังนี้ 1. รางวัล Best Presentation Award แผนผังการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย นางสาวอรทัย วิไลวัฒนากร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชื่อผลงาน "การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงิน" 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามพยาธิสรีรวิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ประเภททีม 3 คน) โดย นายวิรัตน์ หลงหัน นางสาวซาอีด๊ะ โตะมา และ นางสาวนิศากร ฉัตรมาศ