เกี่ยวกับคณะฯ >> โครงสร้างคณะฯ

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงสร้างภายในส่วนงาน

โครงสร้างภายในส่วนงาน