เกี่ยวกับคณะฯ >> ผู้บริหาร / หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้างาน

ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. PISSAMAI WATTANASIT
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร
Associate Dean for Organization and Human Resource Development
pissamai.w@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ชัชเวช
Assoc. Prof. Dr. WARANGKANA CHATCHAWET
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean for Strategy, Quality Assurance and Information Technology
warangkana.c@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
Asst. Prof. Dr. PRATYANAN THIANGCHANYA
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาปริญญาตรี
Associate Dean for Undergraduate Studies
pratyanan.t@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ
Assoc. Prof. Dr. WARAPORN KONGSUWAN
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Associate Dean for Graduate Studies
waraporn.k@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
Assoc. Prof. Dr. KARNSUNAPHAT BALTHIP
รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
Associate Dean for Research, Social Alliance, and International Affairs
quantar.b@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
Assoc. Prof. Dr. REWWADEE PETSIRASAN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาปริญญาตรี
Assistant Dean for Undergraduate Studies
rewwadee.p@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง
Asst. Prof. Dr. JINTANA DAMKLIANG
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร
Assistant Dean for Organization and Human Resource Development
jintana.d@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์
Asst. Prof. Dr. WILAIPORN SAMANKASIKORN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้
Assistant Dean for Learning Resources
wilaiporn.s@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรา พรหมน้อย
Asst. Prof. Dr. CHANTRA PROMNOI
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ
Assistant Dean for International Affairs
chantra.p@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง
Asst. Prof. Dr. PIMPISA SAKSORNGMUANG
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Assistant Dean for Quality Assurance
pimpisa.s@psu.ac.thดร.วริศรา โสรัจจ์
Dr. WARISSARA SORAT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Dean for Information Technology
warissara.s@psu.ac.thดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา
Dr. PICHET SUWANCHINDA
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Development
pichet.su@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกณิกา จิรัชยาพร
Asst. Prof. Dr. KENIKA JERATCHAYAPORN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
Assistant Dean for Student Welfare
kenika.j@psu.ac.thดร.ศิริพร เวชโช
Dr. SIRIPORN VETCHO
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม
Assistant Dean for Social Alliance
siriporn.vet@psu.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี คำจันทร์
Asst. Prof. Dr. PRANEE KHAMCHAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

pranee.ko@psu.ac.th
074-286569ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์
Asst. Prof. Dr. HATHAIRAT SANGCHAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

hathairat.s@psu.ac.th
074-286516ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์
Asst. Prof. Dr. TIPPAMAS CHINNAWONG
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)

tippamas.c@psu.ac.th
074-286477รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
Assoc. Prof. Dr. SOPEN CHUNUAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์

sophen.c@psu.ac.th
074-286557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ลายเมฆ
Asst. Prof. Dr. SASITHORN LAIMEK
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

sasithorn.l@psu.ac.th
074-286540ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว
Asst. Prof. Dr. ORAWAN NUKAEW
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

orawan.n@psu.ac.th
074-286587รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คมจักพันธุ์
Assoc. Prof. Dr.PATCHAREE KOMJAKRAPHAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

patcharee.ko@psu.ac.th
074-286574รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต
Assoc. Prof. Dr. KITTIKORN NILMANAT
หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

kittikorn.n@psu.ac.th
074-286503


หัวหน้างาน
น.ส.ชาลิสา วงค์สายะ
Ms.CHALISA WONGSAYA
รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์ การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
chalisa.wo@psu.ac.th
074-286531นางพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
Mrs.PINNAPA YONGKIETPAIBOON
รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคมและกิจการนานาชาติ
pinnapa.y@psu.ac.th
074-286458น.ส.รณิษฐา แซ่เล้า
Ms.RANISTHA SAELAO
รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
ranistha.s@psu.ac.th
074-286581นางมาริสา ธรรมเสน
Mrs. MARISA THAMMASEN
รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
marisa.jo@psu.ac.th
074-286451นายสุรการณ์ ก้าหมัน
Mr. SURAKARN KAMAN
รักษาการหัวหน้างานบริการทั่วไป ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
surakarn.k@psu.ac.th
074-286440นางเปมิกา บิลยะลา
Mrs.PEMIKA BILYALA
รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
sunisa.sae@psu.ac.th
074-286461