เกี่ยวกับคณะฯ >> ผู้บริหาร / หัวหน้าสาขาวิชา / ผู้ประสานงานกลุ่มงาน

ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. PISSAMAI WATTANASIT
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร
Associate Dean for Organization and Human Resource Development
pissamai.w@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ชัชเวช
Assoc. Prof. Dr. WARANGKANA CHATCHAWET
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean for Strategy, Quality Assurance and Information Technology
warangkana.c@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
Asst. Prof. Dr. PRATYANAN THIANGCHANYA
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาปริญญาตรี
Associate Dean for Undergraduate Studies
pratyanan.t@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ
Assoc. Prof. Dr. WARAPORN KONGSUWAN
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
Associate Dean for Graduate Studies
waraporn.k@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
Assoc. Prof. Dr. KARNSUNAPHAT BALTHIP
รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
Associate Dean for Research, Social Alliance, and International Affairs
quantar.b@psu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
Assoc. Prof. Dr. REWWADEE PETSIRASAN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาปริญญาตรี
Assistant Dean for Undergraduate Studies
rewwadee.p@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง
Asst. Prof. Dr. JINTANA DAMKLIANG
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร
Assistant Dean for Organization and Human Resource Development
jintana.d@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์
Asst. Prof. Dr. WILAIPORN SAMANKASIKORN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้
Assistant Dean for Learning Resources
wilaiporn.s@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรา พรหมน้อย
Asst. Prof. Dr. CHANTRA PROMNOI
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ
Assistant Dean for International Affairs
chantra.p@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง
Asst. Prof. Dr. PIMPISA SAKSORNGMUANG
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Assistant Dean for Quality Assurance
pimpisa.s@psu.ac.thดร.วริศรา โสรัจจ์
Dr. WARISSARA SORAT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Dean for Information Technology
warissara.s@psu.ac.thดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา
Dr. PICHET SUWANCHINDA
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Development
pichet.su@psu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกณิกา จิรัชยาพร
Asst. Prof. Dr. KENIKA JERATCHAYAPORN
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
Assistant Dean for Student Welfare
kenika.j@psu.ac.thดร.ศิริพร เวชโช
Dr. SIRIPORN VETCHO
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม
Assistant Dean for Social Alliance
siriporn.vet@psu.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี คำจันทร์
Asst. Prof. Dr. PRANEE KHAMCHAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

pranee.ko@psu.ac.th
074-286569ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์
Asst. Prof. Dr. HATHAIRAT SANGCHAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

hathairat.s@psu.ac.th
074-286516ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์
Asst. Prof. Dr. TIPPAMAS CHINNAWONG
หัวหน้าสาขาวิชาการพยายาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)

tippamas.c@psu.ac.th
074-286477รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
Assoc. Prof. Dr. SOPEN CHUNUAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์

sophen.c@psu.ac.th
074-286557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ลายเมฆ
Asst. Prof. Dr. SASITHORN LAIMEK
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

sasithorn.l@psu.ac.th
074-286540ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว
Asst. Prof. Dr. ORAWAN NUKAEW
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

orawan.n@psu.ac.th
074-286587รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คมจักพันธุ์
Assoc. Prof. Dr.PATCHAREE KOMJAKRAPHAN
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

patcharee.ko@psu.ac.th
074-286574รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต
Assoc. Prof. Dr. KITTIKORN NILMANAT
หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

kittikorn.n@psu.ac.th
074-286503


ผู้ประสานงานกลุ่มงาน
นางสุพร ลิ่มสกุลภักดี
Mrs.SUPORN LIMSAKULPUKDEE
ผู้ประสานงาน สำนักงานบริหารคณะ
suporn.l@psu.ac.th
074-286409นางเพ็ญศรี เลนุกูล
Mrs. PENSRI LENUKOOL
ผู้ประสานงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล
pensri.l@psu.ac.th
074-286456นายสุรการณ์ ก้าหมัน
Mr. SURAKARN KAMAN
ผู้ประสานงาน งานอาคารสถานที่
surakarn.k@psu.ac.th
074-286440น.ส.สุธารัตน์ เจี้ยงเต็ม
Ms. SUTARAT JANGTAM
ผู้ประสานงาน งานแผนและประกันคุณภาพ
sutarat.j@psu.ac.th
074-286452นางอินทิรา หิรัณยธร
Mrs. INTHIRA HIRUNYATHON
ผู้ประสานงาน งานคลัง และพัสดุ
inthira.h@psu.ac.th
074-286431น.ส.ชญานิศ ผุดผ่อง
Ms. CHAYANIT PUDPONG
ผู้ประสานงาน งานวิจัย วารสาร และวิเทศสัมพันธ์
chayanit.p@psu.ac.th
074-286475น.ส.ศิณีนาถ มณีรัตน์
Ms. SINEENART MANEERAT
ผู้ประสานงาน งานเทคโนโลยีการศึกษา และสารสนเทศ
sineenart.m@psu.ac.th
074-286452นางมาริสา ธรรมเสน
Mrs. MARISA THAMMASEN
ผู้ประสานงาน งานหลักสูตรปริญญาตรี
marisa.jo@psu.ac.th
074-286451น.ส.วรรณี มโนพิรุฬห์พร
Ms. WANNEE MANOPIRUNPORN
ผู้ประสานงาน งานพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
wannee.m@psu.ac.th
074-286603น.ส.รัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์
Ms. RATCHANEEKORN SUTHATHAMMARAT
ผู้ประสานงาน งานบัณฑิตศึกษา
ratchaneekorn.s@psu.ac.th
074-286455นางพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
Mrs.PINNAPA YONGKIETPAIBOON
ผู้ประสานงาน งานบริการวิชาการ
pinnapa.c@psu.ac.th
074-286458นางเปมิกา บิลยะลา
Mrs.PEMIKA BILYALA
ผู้ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
sunisa.sae@psu.ac.th
074-286461นางจารีย์ สุวรรณโชติ
Mrs.JAREE SUWANNACHOTE
ผู้ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
jaree.p@psu.ac.th
074-286591