เกี่ยวกับคณะฯ >> ประวัติ / ปรัชญาองค์กร / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ประวัติ

              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ซึ่งจัดการศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษา ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาลในภาคใต้ และผลิตบุคลากรพยาบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะเริ่มแรกที่ก่อตั้ง ในปี 2516 คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2516 จำนวน 19 คนในหลักสูตร อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี 6 เดือนซึ่งรับเพียงรุ่นเดียว ในปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มีระยะเวลาศึกษา 4 ปีนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้มีนักศึกษาจำนวน 20 คน ต่อมาภาควิชาโรงเรียนพยาบาลได้ยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2523 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 4 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 ตอนที่ 154 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2523 คณะพยาบาลศาสตร์ มีวิวัฒนาการด้านการจัดการศึกษามาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ดังนี้


ปีการศึกษา 2516 :

เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งปิดเมื่อปีการศึกษา 2517


ปีการศึกษา 2517 :

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ปิดเมื่อปีการศึกษา 2524


ปีการศึกษา 2521 :

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน หลักสูตรนี้สอนถึงปีการศึกษา 2525 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของหลักสูตร วทบ. (พยาบาล)


ปีการศึกษา 2522 :

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) พุทธศักราช 2522 และได้ปิดในปีการศึกษา 2531


ปีการศึกษา 2529 :

เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 1 ปี) พุทธศักราช 2529 และได้ปิดลงในปีการศึกษา 2534


ปรัชญาองค์กร

“ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

Our Soul is for the Benefit of Mankind


สัญลักษณ์

About us

ดอกไม้ : ดอกปีบ
ดอกปีบ เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่น เป็นยาอายุวัฒนะ เป็นไม้ขึ้นเร็ว ทนต่อทุกสภาพภูมิประเทศ สามารถสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตแก่มวลมนุษย์ชาติตลอดกาล ดอกปีบจึงถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงถือเอาดอกปีบเป็นดอกไม้ประจำคณะฯ

สี : สีส้ม (แอปริคอท)

วิสัยทัศน์

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ”


นิยาม

- เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ หมายถึง 100 อันดับแรกของเอเชีย

- สร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง กระบวนการการเพิ่มความสามารถให้กับบุคคลหรือประชาชน กลไกทางสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อให้สามารถควบคุมปัจจัยที่กำหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม


KPI

- การจัดอันดับการแข่งขันของคณะในระดับเอเชียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ความร่วมมือกับหน่วยงานสุขภาพระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี

- การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

- องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ


พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อสุขภาวะยั่งยืน

2. พัฒนาบัณฑิตพยาบาลและกำลังคนด้านสุขภาพ ที่มีสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานสากล

3. สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพและการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน

4. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมาภิบาล

ค่านิยม

“Smile Smart Synergy” สุขในงาน ประสานพลัง ทำงานอย่างมืออาชีพ
สมรรถนะหลักขององค์กร

“การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาวะ”