อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่อบุคลากร


รายชื่อบุคลากร

กลุ่มงานน.ส.กนกอร บัวคีรี
KANOKON BUAKEEREE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286457
kanokon.b@psu.ac.th


นายกมลตรี ก้าหมัน
KAMONTREE KAMUHN
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
074-286445
kamontree.k@psu.ac.thนายกริศภณ ธาระบุญ
KRISPHON THARABOON
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074286565
krisphon.t@psu.ac.thนางกัญญา นวลเจริญ
KANYA NUANCHAROEN
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ชำนาญงาน
074-286454
kanya.n@psu.ac.th


น.ส.กัญญา ทองจิบ
KANYA TONGJIB
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286510
kanya.to@psu.ac.thน.ส.จตุพร ช้างพลาย
CHATUPORN CHANGPLARY
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
074-286551
chatuporn.c@psu.ac.th


น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี
JOMKWAN SUVANMANEE
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
074-286439
jomkwan.s@psu.ac.th


นางจันจิรา จารุพันธ์
JUNJIRA JARUPAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286521
junjira.k@psu.ac.th; junjirajarupan@gmail.com


นางจารีย์ สุวรรณโชติ
JAREE SUWANNACHOTE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
074-286591
jaree.p@psu.ac.th


น.ส.จิตรา สายสิงห์
JITTRA SAISING
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286580
jittra.s@psu.ac.th


น.ส.จิตอนงค์ ศรยุทธเสนี
JITANONG SORAYUTSENEE
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286561
jitanong.s@psu.ac.th


น.ส.จิราพร เพ็ชรศรี
JIRAPORN PHETSRI
นักวิชาการเงินและบัญชี  
074-286432
jiraporn.ph@psu.ac.th


นางจุติญา พูลสุข
JUTIYA PUNSUK
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
074-286474
jutiya.p@psu.ac.th


น.ส.จุไร อุไรรัตน์
JURAI URAIRAT
พนักงานธุรการ  
074-286603
jurai.u@psu.ac.th


นายเฉลิมพล บุญเพ็ชร
CHALOEMPHON BOONPET
พนักงานขับรถยนต์  
074-286444
phon.bo@psu.ac.th


น.ส.เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน
CHALOEMWAM YOKLUAN
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
074-286453
chaloemwan.y@psu.ac.th


น.ส.ชญาณิน สลีมิน
CHAYANIN SALEEMIN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286603
wachira.s@psu.ac.thนางชนิดาภา สวนอินทร์
CHANIDAPA SUAN-IN
พนักงานห้องปฏิบัติการ  
074-286464
daranee.r@psu.ac.th


น.ส.ช่อเอื้อง อินเลี้ยง
CHORAONG INRENG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286541
choraong.i@psu.ac.th


น.ส.ชาลิสา วงค์สายะ
CHALISA WONGSAYA
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
074-286531
chalisa.wo@psu.ac.th


น.ส.ชิดชนก เหรียญรุ่งโรจน์
CHIDCHANOK RIENRUNGROJ
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286455
chidchanok.ri@psu.ac.th


นายณรงศักดิ์ หนูสอน
NARONGSAK NHUSORN
พนักงานขับรถยนต์  
074-286444
narongsak.n@psu.ac.thน.ส.ณัฐพร ศรีสาย
NUTTAPORN SRISAY
พนักงานห้องปฏิบัติการ  
074-286592
nuttaporn.s@psu.ac.th


นางณาตยา ทองเนื้องาม
NATTAYA TONGNUANGAM
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286412
nattaya.t@psu.ac.thนายเดโช ชะตารัตน์
DECHO CHATARAT
ช่างเทคนิค  ชำนาญงาน
074-286442
decho.c@psu.ac.thนายทัศนัย แก้วประกอบ
THASANAI KAEWPRAKOB
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
074-286438
thasanai.k@psu.ac.th

นางธัณยกานต์ แก้วพิบูลย์
THANYAKAN KAEWPIBOON
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
074-286451
thanyakan.k@psu.ac.th


นายธันยพงศ์ อัมพุกานน
THUNYAPONG UMPUKANON
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286439
thunyapong.u@psu.ac.th


น.ส.ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะ
THIDARAT CHANOVUNNA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286560
thidarat.c@psu.ac.th


น.ส.นสิกานต์ ยี่เซ่ง
NASIKARN YEESENG
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
074-286459
thipawan.y@psu.ac.th
น.ส.ปทิตตา จันทวงศ์
PATITTA CHANTAWONG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286450
patitta.c@psu.ac.thนายประวิทย์ สุวรรณโณ
PRAWIT SUWANNO
พนักงานขับรถยนต์  
074-286444
-นายปราณีต วรรณพงค์
PRANEET WANNAPONG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ

praneet.w@psu.ac.th


น.ส.ปัจฉิมา ชาติสุวรรณ
PADJIMA CHARTSUWAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286452
padjima.c@psu.ac.th
นางเปมิกา บิลยะลา
PEMIKA BILYALA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286465
sunisa.sae@psu.ac.th


น.ส.พรรณวดี ธีระกุลพิศุทธิ์
PANWADEE TEELAKULPISUT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286470
panwadee.t@psu.ac.th


น.ส.พอทรัพย์ ลำจวน
PHORSUP LAMJUAN
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286413
phorsup.l@psu.ac.th


น.ส.พัชรินทร์ อินทรัศมี
PATCHARIN INTARUDSAMEE
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
074-286458
patcharin.i@psu.ac.thนางพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
PINNAPA YONGKIETPAIBOON
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286458
pinnapa.y@psu.ac.th


นายพิภพ ก้าหมัน
PIPOP KAMAN
พนักงานขับรถยนต์  /หัวหน้า
074-286443
pipop.k@psu.ac.thนางพิไลลักษณ์ ศรประสิทธิ์
PILAILUCK SORNPRASIT
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
074-286424
pilailuck.s@psu.ac.thนางเพ็ญศรี เลนุกูล
PENSRI LENUKOOL
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการพิเศษ
074-286425
pensri.l@psu.ac.thน.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์
PATTARAMON WONGLESTPRADIT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286439
pattaramon.w@psu.ac.thนางมาริสา ธรรมเสน
MARISA THAMMASEN
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286451
marisa.jo@psu.ac.th


น.ส.เยาวภา คชศิริ
YAOWAPA KOCHSIRI
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
074-286456
yaowapa.k@psu.ac.th , ikae22@hotmail.com


น.ส.รณิษฐา แซ่เล้า
RANISTHA SAELAO
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
074-286581
ranistha.s@psu.ac.th


น.ส.รัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์
RATCHANEEKORN SUTHATHAMMARAT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286456
ratchaneekorn.s@psu.ac.thน.ส.ลีน่า บิลหยา
LEENA BINYA
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286433
leena.b@psu.ac.th


นายวงศกร จุลสุรา
WONGSAKORN JUNSURA
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
074-286445
wongsakorn.j@psu.ac.th


นางวฎาการ คมคาย
WADAGAN KOMKAI
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
074-286451
wadagan.k@psu.ac.th


น.ส.วรรณี มโนพิรุฬห์พร
WANNEE MANOPIRUNPORN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
074-286603
wannee.m@psu.ac.th


นายวัฒนพงษ์ สุภาพันธ์
WATANAPONG SUPAPUN
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
074-286445
wattanapong.s@psu.ac.th
นายศรัณยู มะกรูดทอง
SARUNYOO MAGRUDTHONG
พนักงานขยายเสียง  
074-286437
sarunyoo.m@psu.ac.th


น.ส.ศิณีนาถ มณีรัตน์
SINEENART MANEERAT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286452
sineenart.m@psu.ac.thนางศิรินาถ บุญเลิศ
SIRINART BOONLERT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286435
sirinart.j@psu.ac.thนางสมนึก วีระวรรณโณ
SOMNOUCK WANGSAPRAB
นักวิชาการพัสดุ  ชำนาญการ
074-286420
somnouck.w@psu.ac.th


นายสหภาพ หีมเขียว
SAHAPHAP HEEMKIEW
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
074-286544
sahaphap.h@psu.ac.th


น.ส.สาลูมา หลำหลี
SALUMA LAMLEE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286426
saluma.l@psu.ac.th


น.ส.สิริรัตน์ พรหมอินทร์
SIRIRAT PHROMIN
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286433
sirirat.ph@psu.ac.th


น.ส.สุธา จันทร์เอิบ
SUTHA JANERB
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286456
sutha.c@psu.ac.th


น.ส.สุธารัตน์ เจี้ยงเต็ม
SUTARAT JANGTAM
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286411
sutarat.j@psu.ac.th


น.ส.สุธิดา ตันชะโร
SUTIDA TUNCHARO
นักวิชาการพัสดุ  
074-286436
sutida.t@psu.ac.thนางสุนิตรี คงสวัสดิ์
SUNITREE KONGSAVAS
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286592
sunitre.k@psu.ac.th


น.ส.สุปียา แสนสุข
SUPEEYA SEANSUK
ครูพี่เลี้ยง  
074-286592
supeeya.s@psu.ac.thนางสุพร ลิ่มสกุลภักดี
SUPORN LIMSAKULPUKDEE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
074-286409
suporn.l@psu.ac.th


น.ส.หฤทชนัน อนุกูล
HARUTCHANAN ANUKOOL
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
074-286451
harutchanan.a@psu.ac.thน.ส.อภิญญา เทพส่ง
APHINYA THEPSONG
ครูพี่เลี้ยง  
074-286592
aphinya.t@psu.ac.th


นายอภิวัฒน์ พรุเพชรแก้ว
APIWAT PRUPHETKAEW
พนักงานขับรถยนต์  
074-286442
-น.ส.อรธีรา ด้วงทอง
ONTEERA DAUNGTONG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286425
onteera.d@psu.ac.th


นางอ่อนนุช ศรีจันทร์
ONNUCH SRIJAN
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
074-286461
onnuch.s@psu.ac.th


น.ส.อัยดา แก้วบุตร
AIYADA KAEWBUT
นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ
074-286433
aiyada.k@psu.ac.th


นายอานนท์ พลันสังเกตุ
ARNONT PLANSANGKET
พนักงานขับรถยนต์  
074-286444
arnont.p@psu.ac.thน.ส.อาภาพร บุญส่ง
APAPORN BOONSONG
พนักงานห้องปฏิบัติการ  
074-286441
apaporn.b@psu.ac.th


นายอารีรักษ์ ตรีไวย
AREERAK TREEWAI
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
074-286445
areerak.t@psu.ac.thนายอำนาจ พุทธวาศรี
AMNAT PUTTHAWASRI
พนักงานขับรถยนต์  
074-286444
amnat.p@psu.ac.th


นางอินทิรา หิรัณยธร
INTHIRA HIRUNYATHON
นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ
074-286431
inthira.h@psu.ac.th