อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่อบุคลากร


รายชื่อบุคลากร

กลุ่มงานบริหารคณะ


กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม และพัธกิจเพื่อสังคม

น.ส.กนกอร บัวคีรี
KANOKON BUAKEEREE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286457
kanokon.b@psu.ac.th


นายกมลตรี ก้าหมัน
KAMONTREE KAMUHN
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286445
kamontree.k@psu.ac.th


น.ส.กรธิชา กรทูม
KORNTHICHA KORNTHUM
แม่บ้าน  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286441
Kornthicha.k@psu.ac.th


นายก้องเกียรติ นิ่มหนู
KONGKIART NIMNOO
ช่างเทคนิค  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286442
konggiet.n@psu.ac.th


นางกัญญา นวลเจริญ
KANYA NUANCHAROEN
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ชำนาญงาน
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286454
kanya.n@psu.ac.th


น.ส.กัญญา ทองจิบ
KANYA TONGJIB
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286520
kanya.to@psu.ac.th


นายคอลิด แวดาโอะ
KOLID WAEDA-OH
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286412
kolid.w@psu.ac.th


น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี
JOMKWAN SUVANMANEE
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286439
jomkwan.s@psu.ac.th


นางจันจิรา จารุพันธ์
JUNJIRA JARUPAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286521
junjira.k@psu.ac.th; junjirajarupan@gmail.com


นางจารีย์ สุวรรณโชติ
JAREE SUWANNACHOTE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286591
jaree.p@psu.ac.th


น.ส.จิตรา สายสิงห์
JITTRA SAISING
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286570
jittra.s@psu.ac.th


น.ส.จิตอนงค์ ศรยุทธเสนี
JITANONG SORAYUTSENEE
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286561
jitanong.s@psu.ac.th


น.ส.จิราพร เพ็ชรศรี
JIRAPORN PHETSRI
นักวิชาการเงินและบัญชี  
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286432
jiraporn.ph@psu.ac.th


นางจุติญา พูลสุข
JUTIYA PUNSUK
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286474
jutiya.p@psu.ac.th


น.ส.จุไร อุไรรัตน์
JURAI URAIRAT
พนักงานธุรการ  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286602
jurai.u@psu.ac.th


น.ส.เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน
CHALOEMWAM YOKLUAN
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286453
chaloemwan.y@psu.ac.th


น.ส.ชญาณิน สลีมิน
CHAYANIN SALEEMIN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286603
wachira.s@psu.ac.th


น.ส.ชญานิศ ผุดผ่อง
CHAYANIT PUDPONG
ผู้ช่วยวิจัย  
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286475
chayanit.p@psu.ac.th


นางชนิดาภา สวนอินทร์
CHANIDAPA SUAN-IN
พนักงานห้องปฏิบัติการ  
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286464
daranee.r@psu.ac.th


น.ส.ช่อเอื้อง อินเลี้ยง
CHORAONG INRENG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286541
choraong.i@psu.ac.th


น.ส.ชาลิสา วงค์สายะ
CHALISA WONGSAYA
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286531
chalisa.wo@psu.ac.th


น.ส.ชิดชนก เหรียญรุ่งโรจน์
CHIDCHANOK RIENRUNGROJ
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286455
chidchanok.ri@psu.ac.th


น.ส.ชุติมา ทองดีสกูล
CHUTIMA THONGDEESAKUN
แม่บ้าน  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286425
chutima.th@psu.ac.th


นางเชาวลี ว่องบุญญาธิการ
CHAOWALEE WONGBOONYATIKARN
แม่บ้าน  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
chaowalee.w@psu.ac.th


นายณฐภัค ครุฑคาบแก้ว
NATTHAPHAK KRUTKABKAEW
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
natthaphak.k@psu.ac.th


นายณปณต อชิรวรโชค
NAPANOT ACHIRAWARCHOK
คนสวน  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286442
kabin.r@psu.ac.th


นายณรงศักดิ์ หนูสอน
NARONGSAK NHUSORN
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
narongsak.n@psu.ac.th


น.ส.ณัฐพร ศรีสาย
NUTTAPORN SRISAY
พนักงานห้องปฏิบัติการ  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286464
nuttaporn.s@psu.ac.th


น.ส.ดารารัตน์ ไชยงาม
DARARAT CHAINGAM
แม่บ้าน  
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286425
dararat.c@psu.ac.th


นายทัศนัย แก้วประกอบ
THASANAI KAEWPRAKOB
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286438
thasanai.k@psu.ac.th


น.ส.ธนพร ห่อทอง
TANAPORN HORTONG
พี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
tanaporn.h@psu.ac.th


น.ส.ธวษมน ตุดเกลี้ยง
TAWASAMON TUTKLIANG
แม่บ้าน  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286603
tawasamon.t@psu.ac.th


นางธัณยกานต์ แก้วพิบูลย์
THANYAKAN KAEWPIBOON
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286450
thanyakan.k@psu.ac.th


นายธันยพงศ์ อัมพุกานน
THUNYAPONG UMPUKANON
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286439
thunyapong.u@psu.ac.th


น.ส.ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะ
THIDARAT CHANOVUNNA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286560
thidarat.c@psu.ac.th


น.ส.นสิกานต์ ยี่เซ่ง
NASIKARN YEESENG
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286459
thipawan.y@psu.ac.th


น.ส.นันทวัน โสบุญ
NANTAWAN SOBUN
แม่บ้าน  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286441
nantawan.s@psu.ac.th


นางบัณยดา เพ็ชรศรี
BUNYADA PHETSRE
คนครัว  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
pradthana.p@psu.ac.th


น.ส.ปทิตตา จันทวงศ์
PATITTA CHANTAWONG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286450
patitta.c@psu.ac.th


น.ส.ประกอบ เพ็งคล้าย
PRAKOB PENGKLAI
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
prakob.b@psu.ac.th


นายประวิทย์ สุวรรณโณ
PRAWIT SUWANNO
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
prawit.s@psu.ac.th


นายประเสริฐ ม่วงจันทร์
PRASERT MUANGJAN
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
prasert.m@psu.ac.th


นายปราณีต วรรณพงค์
PRANEET WANNAPONG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

praneet.w@psu.ac.th


น.ส.ปัจฉิมา ชาติสุวรรณ
PADJIMA CHARTSUWAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286452
padjima.c@psu.ac.th


นางปัญจรส เทพเดชา
PANJAROAS THEPDECHA
พี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
panjaroas.t@psu.ac.th


น.ส.ปารวัณ ชากรี
PARAWAN CHAKREE
พี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
parawan.c@psu.ac.th


นางเปมิกา บิลยะลา
PEMIKA BILYALA
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286465
sunisa.sae@psu.ac.th


น.ส.พรรณวดี ธีระกุลพิศุทธิ์
PANWADEE TEELAKULPISUT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286470
panwadee.t@psu.ac.th


น.ส.พอทรัพย์ ปานเมือง
PHORSUP PANMUANG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286551
phorsup.l@psu.ac.th


น.ส.พัชรินทร์ อินทรัศมี
PATCHARIN INTARUDSAMEE
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286458
patcharin.i@psu.ac.th


นางพัชฤดี บัวขวัญ
PHATCHARUEDEE BROUKANW
แม่บ้าน  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286425
tussani.b@psu.ac.th


นายพัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์
PATTANAN LIMARUNWONG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286541
pattanan.l@psu.ac.th


นางพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
PINNAPA YONGKIETPAIBOON
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286458
pinnapa.y@psu.ac.th


นายพิภพ ก้าหมัน
PIPOP KAMAN
พนักงานขับรถยนต์  /หัวหน้า
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286443
pipop.k@psu.ac.th


น.ส.พิมพ์ชนิสร โสภาพักดิ์
PHIMCHANISON SOPHAPHAK
พี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
phimchanison.s@psu.ac.th


นางพิไลลักษณ์ ศรประสิทธิ์
PILAILUCK SORNPRASIT
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286424
pilailuck.s@psu.ac.th


น.ส.เพ็ญนิภา ผลส่ง
PENNIPA PONSONG
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
pennipa.p@psu.ac.th


นางเพ็ญศรี เลนุกูล
PENSRI LENUKOOL
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการพิเศษ
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286425
pensri.l@psu.ac.th


น.ส.ภคมน ไชยสิทธิ์
PAKAMON CHAIYASIT
พี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
pakamon.c@psu.ac.th


น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์
PATTARAMON WONGLESTPRADIT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286439
pattaramon.w@psu.ac.th


นายภูมิศักดิ์ แจ่มประเสริฐ
POOMSAK JAMPRASERT
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
poomsak.j@psu.ac.th


นางมาริสา ธรรมเสน
MARISA THAMMASEN
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286451
marisa.jo@psu.ac.th


น.ส.เยาวภา คชศิริ
YAOWAPA KOCHSIRI
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286456
yaowapa.k@psu.ac.th; ikae22@hotmail.com


น.ส.รณิษฐา แซ่เล้า
RANISTHA SAELAO
นักวิชาการอุดมศึกษา  ชำนาญการ
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286581
ranistha.s@psu.ac.th


น.ส.รัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์
RATCHANEEKORN SUTHATHAMMARAT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286456
ratchaneekorn.s@psu.ac.th


นางเรืองสุรี คงเสน
REUNGSUREE KONGSAN
พนักงานพัสดุ  
งานสนับสนุนวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคม และกิจการนานาชาติ
074-286410
reungsuree.k@psu.ac.th


น.ส.ลีน่า บิลหยา
LEENA BINYA
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286433
leena.b@psu.ac.th


นายวงศกร จุลสุรา
WONGSAKORN JUNSURA
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286445
wongsakorn.j@psu.ac.th


นางวฎาการ คมคาย
WADAGAN KOMKAI
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286451
wadagan.k@psu.ac.th


น.ส.วรรณี มโนพิรุฬห์พร
WANNEE MANOPIRUNPORN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286603
wannee.m@psu.ac.th


นายวัฒนพงษ์ สุภาพันธ์
WATANAPONG SUPAPUN
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286445
wattanapong.s@psu.ac.th


นางวาสนา สุระสังวาลย์
WADSANA SURASANGWAN
พนักงานธุรการ  
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286422-3
wadsana.s@psu.ac.th


นายศรัณยู มะกรูดทอง
SARUNYOO MAGRUDTHONG
พนักงานขยายเสียง  
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286437
sarunyoo.m@psu.ac.th


น.ส.ศิณีนาถ มณีรัตน์
SINEENART MANEERAT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286452
sineenart.m@psu.ac.th


น.ส.ศิรินทรา หมื่นยา
SIRINTRA MEUNYA
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
sirintra.m@psu.ac.th


นางศิรินาถ บุญเลิศ
SIRINART BOONLERT
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286435
sirinart.j@psu.ac.th


นางศิวพร ขำทิพย์
SIWAPORN KHUMTHIP
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
sivaporn.k@psu.ac.th


นางสมนึก วีระวรรณโณ
SOMNOUCK WANGSAPRAB
นักวิชาการพัสดุ  ชำนาญการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286420
somnouck.w@psu.ac.th


นายสหภาพ หีมเขียว
SAHAPHAP HEEMKIEW
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286544
sahaphap.h@psu.ac.th


น.ส.สาลูมา หลำหลี
SALUMA LAMLEE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286426
saluma.l@psu.ac.th


น.ส.สิริรัตน์ พรหมอินทร์
SIRIRAT PHROMIN
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286433
sirirat.ph@psu.ac.th


นางสุคนธ์ จิตตาคม
SUKHON JITTAKOM
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
sukhun.l@psu.ac.th


น.ส.สุจินต์ คงสุจริต
SUJIN KONGSUJARIT
แม่บ้าน  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286441
sujin.k@psu.ac.th


นางสุจินต์ สงขินี
SUJIN SONGKHINEE
แม่บ้าน  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
sujin.s@@psu.ac.th


นางสุทธิมา กาญจนวงศ์
SUTTHIMA KANCHANAWONG
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
suttima.k@psu.ac.th


น.ส.สุธา จันทร์เอิบ
SUTHA JANERB
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286456
sutha.c@psu.ac.th


น.ส.สุธารัตน์ เจี้ยงเต็ม
SUTARAT JANGTAM
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286411
sutarat.j@psu.ac.th


น.ส.สุธิดา ตันชะโร
SUTIDA TUNCHARO
นักวิชาการพัสดุ  
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286436
sutida.t@psu.ac.th


นายสุนทร อิ่มสุวรรณโณ
SOUNTHORN AIMSUVANNO
ช่างเทคนิค  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286442
sunthorn.i@psu.ac.th


นางสุนิตรี คงสวัสดิ์
SUNITREE KONGSAVAS
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
sunitre.k@psu.ac.th


น.ส.สุปียา แสนสุข
SUPEEYA SEANSUK
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
supeeya.s@psu.ac.th


นายสุพจน์ สุระสังวาลย์
SUPOHT SURASANGWAN
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
shpoht.s@psu.ac.th


นางสุพร ลิ่มสกุลภักดี
SUPORN LIMSAKULPUKDEE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286409
suporn.l@psu.ac.th


นางสุภาวดี อุดมรัตน์
SUPAWADEE UDOMRAT
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
supawadee.u@psu.ac.th


นางสุมิตรา พรมเทพ
SUMITTRA PROMTHEP
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
sumittra.p@psu.ac.th


นายสุรการณ์ ก้าหมัน
SURAKARN KAMAN
นายช่างไฟฟ้า  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286442
surakarn.k@psu.ac.th


น.ส.เสาวคนธ์ แก้วขาว
SAOWAKON KAEWKHAO
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
saowakon.k@psu.ac.th


น.ส.หฤทชนัน อนุกูล
HARUTCHANAN ANUKOOL
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286451
harutchanan.a@psu.ac.th


น.ส.อภิญญา เทพส่ง
APHINYA THEPSONG
ครูพี่เลี้ยง  
ฝ่ายพัฒนาเด็ก
074-286592
aphinya.t@psu.ac.th


นายอภิวัฒน์ พรุเพชรแก้ว
APIWAT PRUPHETKAEW
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286442
apiwat.p@psu.ac.th


น.ส.อรธีรา ด้วงทอง
ONTEERA DAUNGTONG
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
074-286425
onteera.d@psu.ac.th


นางอ่อนนุช ศรีจันทร์
ONNUCH SRIJAN
นักวิชาการอุดมศึกษา  ปฏิบัติการ
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286461
onnuch.s@psu.ac.th


น.ส.อัยดา แก้วบุตร
AIYADA KAEWBUT
นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286433
aiyada.k@psu.ac.th


นายอานนท์ พลันสังเกตุ
ARNONT PLANSANGKET
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
arnont.p@psu.ac.th


นายอานิตย์ เหมชะรา
ARNIT HEMCHARA
ช่างเทคนิค  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286442
arnit.h@psu.ac.th


น.ส.อาภาพร บุญส่ง
APAPORN BOONSONG
พนักงานห้องปฏิบัติการ  
งานทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
074-286464
apaporn.b@psu.ac.th


นายอารีรักษ์ ตรีไวย
AREERAK TREEWAI
พนักงานรักษาความปลอดภัย  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286445
areerak.t@psu.ac.th


น.ส.อารีวรรณ สุภาพบุรุษ
AREEWAN SUPAPBURUT
แม่บ้าน  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286441
areewan.s@psu.ac.th


นายอำนาจ พุทธวาศรี
AMNAT PUTTHAWASRI
พนักงานขับรถยนต์  
งานบริการทั่วไป และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
074-286444
amnat.p@psu.ac.th


นางอินทิรา หิรัณยธร
INTHIRA HIRUNYATHON
นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ
งานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
074-286431
inthira.h@psu.ac.th