อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


นางมาริสา ธรรมเสน
MARISA THAMMASEN

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
074-286451
marisa.jo@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
2550ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทย รัฐประศาสนศาสตร์