จรรยาบรรณ

         - ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
         - ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
         - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณอาจารย์ พ.ศ. 2549
         - จรรยาบรรณพยาบาล ฉบับปี พ.ศ.2546
         - ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555