ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ทุนการศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง

Read More

ประชุม อบรม สัมมนา

ประชุมวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

Read More

หอพักนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. อาคารหอพัก 1 (5 ชั้น) อาคารหอพัก 2 (9 ชั้น)

Read More

วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Journal of Research in Nursing-Midwifery and Health Sciences

Read More

Highlight
ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

เพลงโลกสีขาวAcademic Service: ศูนย์บริการวิชาการ

Card image cap

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 07.30 - 17.00 น.

ตั้งอยู่ใกลักับ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนามล่าง)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์วิจัยการสร้างเสริมสุขภาวะและระบบดูแลต่อเนื่องในสังคมสูงวัย

เปิดให้บริการ วันพุธ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.00 – 12.00 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารละออ หุตางกูร (อาคาร 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

Institutional Review Board (IRB) Prince of Songkla University

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์บริการวิชาการทางการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม