การดูแลนักศึกษาสถานที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
1. กลุ่มวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
074-28-6570
-
2. คลินิคจิตเวช รพ.ม.อ.
074-45-1766
เปิดบริการ วันจันทร์ วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
การจองคิวล้วงหน้า : รับจองผ่านโทรศัพท์หรือจองด้วยตนเอง
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.


สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เเละมีส่วนร่วมกิจกรรมกับสถาบันอื่นๆ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สภาพยาบาลกำหนด
จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำนักศึกษาพยาบาลภาคใต้

      ความหมาย
1. เกลียวคลื่นสีเหลืองกับสีฟ้า สื่อให้เห็นว่าภาคใต้มีทะเลที่สวยงาม
2. รูปเด็ก 11 คน คือนักศึกษาทั้ง 11 สถาบันที่จับมือ
3. หมวกหมายถึงหมวกพยาบาลที่สื่อถึงการเป็นนักศึกษาพยาบาล
      ที่มา มีมติร่วมในที่ประชุม คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอให้จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนของแต่ละสถาบัน โดยมีอาจารย์เป็นสะพานเชื่อมให้กับนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลายรูปแบบ กิจกรรมวิชาการ นวัตกรรม กิจกรรมนอกหลักสูตร กีฬา ภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
      วัตถุประสงค์ของสถาบัน เพื่อพัฒนาบทบาทของผู้นำนักศึกในการเป้นผู้ทั้งทางด้านวิชาชีพ จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพยาบาล


แต่งกายดี เชิดชูเกรียรติ ชาวพยาบาล

การแต่งกายชุดนักศึกษา

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิง

Card image cap

นักศึกษาหญิงมุสลิม

การแต่งกายชุกฝึกปฎิบัติพยาบาลบนหอผู้ป่วยเปิด

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิง

Card image cap

นักศึกษาหญิงมุสลิม

การแต่งกายชุดฝึกปฎิบัติการพยาบาลในชุมชนและศูนย์บริการอื่น ๆ

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิง

Card image cap

นักศึกษาหญิงมุสลิม

การแต่งกายชุกฝึกปฎิบัติพยาบาลบนหอผู้ป่วยปิด

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิงทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม: งานสวัสดิการนักศึกษา โทร. 074-286603

อีเมล: wannee.m@psu.ac.th

สมัครทุน

ใบสมัคร

กยศ. & / และทุนมหาวิทยาลัย

กยศ.  โทร. 074-28-2203

ทุนมหาวิทยาลัย โทร. 074-28-2201-5ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร ดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3) 
 
2.ห้องฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลนอกเวลาราชการ เวลาให้บริการ 19.00-21.00 น. 
ที่ตั้ง: ชั้น 1 หอพักนักศึกษาหญิง และ หอพักนักศึกษาชาย คณะพยาบาลศาสตร์
 
2.ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง จำนวน 31 เครื่อง พร้อมหูฟัง 
ที่ตั้ง: ชั้น 3 อาคาร ดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3)
 
3.ให้บริการเครือข่ายไร้สาย  WiFi กระจายสัญญาณ ชื่อ NUR WiFi, NUR WiFi(Web Login)
บริเวณ อาคาร 1-3, หอพักนักศึกษา, ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย, โรงอาหารใต้หอคณะพยาบาลศาสตร์

ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1) คณะพยาบาลศาสตร์