หน้าแรก
    มาตรการควบคุม COVID-19
    คลิปวิดีโอแนะนำ
    วัตถุประสงค์
    บุคลากร
    เวลาเปิดทำการ
    ระเบียบการใช้บริการ
    รายชื่อหนังสือใหม่
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ตารางเวรช่วงพักกลางวัน
    ตารางเวรนอกเวลาราชการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้
    K - Practice
    link ห้องสมุดต่างๆ
    Login ผู้ดูแล

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
17 มิถุนายน 2567 ห้องสมุดปิดให้บริการ
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลฯ Clinicalkey for nursing (สำนักพิมพ์ Elsevier)
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารพยาบาล Gale OneFile : Nursing and allied health
เชิญชวนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาล
1 ต.ค.66 เป็นต้นไป ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการ
การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
สืบค้นข้อมูลวารสารออนไลน์สำนักพิมพ์ Wiley
เชิญชวนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาล
ขอเชิญชวนเสนอชื่อหนังสือ ตำรา วารสารเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 
หน้าที่ :
    
:: รายชื่อหนังสือใหม่ ::
 
WP Gynecology
เลขหมู่หนังสือ : WP100 น263 2565
ชื่อผู้แต่ง : ธาริณี แม่นชนะ และคณะ, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  นรีเวชวิทยา เล่มที่ 1-3
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ส786ท 2566
ชื่อผู้แต่ง : สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
ชื่อหนังสือ :  ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม
QZ Pathology
เลขหมู่หนังสือ : QZ4 อ335พ 2567
ชื่อผู้แต่ง : อรพินท์ สีขาว
ชื่อหนังสือ :  พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY100 พ282ก 2566
ชื่อผู้แต่ง : พรศิริ พันธสี
ชื่อหนังสือ :  กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY157 ส258ก 2566
ชื่อผู้แต่ง : สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, พัชรา สมชื่อ, ชุติมา ปัญญาพินิจกูร
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY100.4 ก491 2567
ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคณะ
ชื่อหนังสือ :  การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY86 ป445ค 2566
ชื่อผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ
ชื่อหนังสือ :  คู่มือข้อวินิจฉัยการพยาบาล
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY100 ณ371ค 2566
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ชื่อหนังสือ :  คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
WB Practice of Medicine
เลขหมู่หนังสือ : WB205 ส731ท 2566
ชื่อผู้แต่ง : สิริรัตน์ จันทรมะโน
ชื่อหนังสือ :  เทคนิคการตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ฉบับพกพา)
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY85 ก125จ 2566
ชื่อผู้แต่ง : กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ชื่อหนังสือ :  จริยธรรมทางการพยาบาล
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY159 ส831ก 2567
ชื่อผู้แต่ง : สุพัตรา นุตรักษ์, วรรณไพร แย้มมา
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY159 จ337ก 2566
ชื่อผู้แต่ง : จารุุวรรณ สนองญาติ
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY159 ร943ต 2566
ชื่อผู้แต่ง : โรส ภักดีโต
ชื่อหนังสือ :  ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน
QV Phamacology
เลขหมู่หนังสือ : QV60 ป554ค 2566
ชื่อผู้แต่ง : ปาริชาติ เพียสุพรรณ์, ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
ชื่อหนังสือ :  คู่มือการให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับทีมสุขภาพ
QV Phamacology
เลขหมู่หนังสือ : QV4 ภ781 2566
ชื่อผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1
QV Phamacology
เลขหมู่หนังสือ : QV4 ภ781 2566
ชื่อผู้แต่ง : จินตนา สัตยาศัย, ศิริพร เทียมเก่า, คัชรินทร์ ภูนิคม, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  เภสัชวิทยา : สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2
H
เลขหมู่หนังสือ : H61.27 D489s 2022
ชื่อผู้แต่ง : Thorpe, Carolyn T.
ชื่อหนังสือ :  Scale development : theory and applications
WA Public Health
เลขหมู่หนังสือ : WA900.JT3 ก526 2566
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อหนังสือ :  การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565
WI
เลขหมู่หนังสือ : WI400 ก136ข 2566
ชื่อผู้แต่ง : กมลพร สกุลพงศ์
ชื่อหนังสือ :  ขอให้คุณรอดจากมะเร็ง
WB Practice of Medicine
เลขหมู่หนังสือ : WB50.JT3 อ519ก 2567
ชื่อผู้แต่ง : อัชฌา วารีย์
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย

 
  
  


 (Other Link)    
You Learn We Care : คุณเรียนรู้ เราห่วงใย (เป็นบริการหาตัวเล่มจากชั้นหนังสือตามคำขอ)
รายชื่อหนังสือห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Health Science Library)
หอสมุดคุณหญิงหลง (Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center)
 

© copyright by faculty of nursing , Prince of Songkla University