หน้าแรก
    มาตรการควบคุม COVID-19
    คลิปวิดีโอแนะนำ
    วัตถุประสงค์
    บุคลากร
    เวลาเปิดทำการ
    ระเบียบการใช้บริการ
    รายชื่อหนังสือใหม่
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ตารางเวรช่วงพักกลางวัน
    ตารางเวรนอกเวลาราชการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้
    K - Practice
    link ห้องสมุดต่างๆ
    Login ผู้ดูแล

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
26 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องสมุดปิดให้บริการ
ห้องสมุดจำหน่ายตำราพยาบาลพิมพ์ใหม่ปี 2567
เชิญชวนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาล
1 ต.ค.66 เป็นต้นไป ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการ
การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
สืบค้นข้อมูลวารสารออนไลน์สำนักพิมพ์ Wiley
เชิญชวนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาล
ขอเชิญชวนเสนอชื่อหนังสือ ตำรา วารสารเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 
หน้าที่ :
    
:: รายชื่อหนังสือใหม่ ::
 
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY157 M468 2024
ชื่อผู้แต่ง : Johnson, Gail, Macdonald, Sue, editor
ชื่อหนังสือ :  Mayes' midwifery
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY87 B198c 2024
ชื่อผู้แต่ง : Balzer Riley, Julia
ชื่อหนังสือ :  Communication in nursing
WQ Obstetrics
เลขหมู่หนังสือ : WQ160 S795c 2024
ชื่อผู้แต่ง : Staras, Tania
ชื่อหนังสือ :  Communication in midwifery : theory and practice
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY157 ต367 2567
ชื่อผู้แต่ง : ศศิธร พุมดวง, เบญญาภา ธิติมาพงษ์, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  ตำราการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
WA Public Health
เลขหมู่หนังสือ : WA540.JT3 H918 2023
ชื่อผู้แต่ง : Pfannstiel, Mario A, editor
ชื่อหนังสือ :  Human-centered service design for healthcare transformation : development, innovation, change
QV Phamacology
เลขหมู่หนังสือ : QV55 F981 2022
ชื่อผู้แต่ง : Ian Peate, Cathy Hamilton, edited
ชื่อหนังสือ :  Fundamentals of pharmacology for midwives
LB
เลขหมู่หนังสือ : LB1044.75 อ764ค 2566
ชื่อผู้แต่ง : อิสรภาพ ชุมรักษา
ชื่อหนังสือ :  คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์โดยใช้หลัก Storytelling canvas
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ว633ก 2567
ชื่อผู้แต่ง : วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลจิตเวช : ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และจิตเวชฉุกเฉิน
LG
เลขหมู่หนังสือ : LG395.S64 ส133 2566
ชื่อผู้แต่ง : มนัส กันตวิรุฒ, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  สงขลานครินทร์ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ก492 2566
ชื่อผู้แต่ง : เนตรชนก แก้วจันทา, ชมพูนุท กาบคำบา, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลจิตเวช
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ว448ส 2566
ชื่อผู้แต่ง : วัลลภา อันดารา
ชื่อหนังสือ :  สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ก492 2565
ชื่อผู้แต่ง : ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, ศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง). เล่ม 1
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ว356ก 2565
ชื่อผู้แต่ง : วไลลักษณ์ พุ่มพวง
ชื่อหนังสือ :  การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ส786ท 2565
ชื่อผู้แต่ง : สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
ชื่อหนังสือ :  ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม
WM Psychiatry
เลขหมู่หนังสือ : WM270 ค695 2565
ชื่อผู้แต่ง : กานต์ จำรูญโรจน์ และคณะ
ชื่อหนังสือ :  คู่มือจิตเวชศาสตร์การเสพติด ชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย
WS Pediatrics
เลขหมู่หนังสือ : WS200 S636 2562
ชื่อผู้แต่ง : ดุสิต สถาวร และคนอื่น ๆ, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  4.0 Smart care for critically IIi children
WF Respiratory System
เลขหมู่หนังสือ : WF970 ต367 2561
ชื่อผู้แต่ง : รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, กนกพรรณ เรืองนภา, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  ตำราการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ
WS Pediatrics
เลขหมู่หนังสือ : WS280 C734 2559
ชื่อผู้แต่ง : อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  Common pediatric respiratory diseases 2016
WF Respiratory System
เลขหมู่หนังสือ : WF145 P954 2558
ชื่อผู้แต่ง : สุมาลี เกียรติบุญศรี และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  Principle and practical points in respiratory care
WT Geriatrics Chronic Diseases
เลขหมู่หนังสือ : WT101 ส886 2566
ชื่อผู้แต่ง : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ชื่อหนังสือ :  สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่

 
  
  


 (Other Link)    
You Learn We Care : คุณเรียนรู้ เราห่วงใย (เป็นบริการหาตัวเล่มจากชั้นหนังสือตามคำขอ)
รายชื่อหนังสือห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Health Science Library)
หอสมุดคุณหญิงหลง (Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center)
ProQuest Nursing
LNPS
OPAC
Archives of Psychiatric Nursing
Journal of Pediatric Nursing
Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing
Journal of Community Health Nursing
 

© copyright by faculty of nursing , Prince of Songkla University