หน้าแรก
    วัตถุประสงค์
    บุคลากร
    เวลาเปิดทำการ
    ระเบียบการใช้บริการ
    รายชื่อหนังสือใหม่
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ตารางเวรช่วงพักกลางวัน
    ตารางเวรนอกเวลาราชการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้
    K - Practice
    link ห้องสมุดต่างๆ
    Login ผู้ดูแล

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
22 ส.ค.63 เป็นต้นไป ห้องสมุดเปิดให้บริการตามปกติทั้งในเวลาและนอกเวลา
ขอเชิญชวนเสนอชื่อหนังสือ ตำรา วารสารเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 
หน้าที่ :
    
:: รายชื่อหนังสือใหม่ ::
 
WT Geriatrics Chronic Diseases
เลขหมู่หนังสือ : WT166 ก495 2561
ชื่อผู้แต่ง : วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY157 ก426ก 2563
ชื่อผู้แต่ง : กาญจนา ศรีสวัสดิ์
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์
QU Biochemistry
เลขหมู่หนังสือ : QU145 ป461 2563
ชื่อผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
ชื่อหนังสือ :  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563
QU Biochemistry
เลขหมู่หนังสือ : QU145 ต344 2563
ชื่อผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
ชื่อหนังสือ :  ตารางปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563
WM Psychiatry
เลขหมู่หนังสือ : WM450.5.O2 น927 2559
ชื่อผู้แต่ง : โรงพยาบาลศรีธัญญา
ชื่อหนังสือ :  แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสู่สุขภาวะ : การจ้างงาน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
 
  
  


 (Other Link)    
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Health Science Library)
หอสมุดคุณหญิงหลง (Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center)
ProQuest Nursing
LNPS
CINAHL
OPAC
EBSCO eBooks
 

© copyright by faculty of nursing , Prince of Songkla University