หน้าแรก
    มาตรการควบคุม COVID-19
    คลิปวิดีโอแนะนำ
    วัตถุประสงค์
    บุคลากร
    เวลาเปิดทำการ
    ระเบียบการใช้บริการ
    รายชื่อหนังสือใหม่
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ตารางเวรช่วงพักกลางวัน
    ตารางเวรนอกเวลาราชการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้
    K - Practice
    link ห้องสมุดต่างๆ
    Login ผู้ดูแล

    
:: รายชื่อหนังสือใหม่ ::
 
   
 
 
 
WP Gynecology
เลขหมู่หนังสือ : WP100 น263 2565
ชื่อผู้แต่ง : ธาริณี แม่นชนะ และคณะ, บรรณาธิการ
ชื่อหนังสือ :  นรีเวชวิทยา เล่มที่ 1-3
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY160 ส786ท 2566
ชื่อผู้แต่ง : สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
ชื่อหนังสือ :  ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม
QZ Pathology
เลขหมู่หนังสือ : QZ4 อ335พ 2567
ชื่อผู้แต่ง : อรพินท์ สีขาว
ชื่อหนังสือ :  พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY100 พ282ก 2566
ชื่อผู้แต่ง : พรศิริ พันธสี
ชื่อหนังสือ :  กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY157 ส258ก 2566
ชื่อผู้แต่ง : สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, พัชรา สมชื่อ, ชุติมา ปัญญาพินิจกูร
ชื่อหนังสือ :  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY100.4 ก491 2567
ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคณะ
ชื่อหนังสือ :  การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY86 ป445ค 2566
ชื่อผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ
ชื่อหนังสือ :  คู่มือข้อวินิจฉัยการพยาบาล
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY100 ณ371ค 2566
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ชื่อหนังสือ :  คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
WB Practice of Medicine
เลขหมู่หนังสือ : WB205 ส731ท 2566
ชื่อผู้แต่ง : สิริรัตน์ จันทรมะโน
ชื่อหนังสือ :  เทคนิคการตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ฉบับพกพา)
WY Nursing
เลขหมู่หนังสือ : WY85 ก125จ 2566
ชื่อผู้แต่ง : กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ชื่อหนังสือ :  จริยธรรมทางการพยาบาล
 
1234567891011121314151617181920...


  
  


 (Other Link)    
You Learn We Care : คุณเรียนรู้ เราห่วงใย (เป็นบริการหาตัวเล่มจากชั้นหนังสือตามคำขอ)
รายชื่อหนังสือห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Health Science Library)
หอสมุดคุณหญิงหลง (Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center)
ProQuest Nursing
LNPS
OPAC
Archives of Psychiatric Nursing
Journal of Pediatric Nursing
Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing
Journal of Community Health Nursing
 

© copyright by faculty of nursing , Prince of Songkla University