หน้าแรก
    มาตรการควบคุม COVID-19
    คลิปวิดีโอแนะนำ
    วัตถุประสงค์
    บุคลากร
    เวลาเปิดทำการ
    ระเบียบการใช้บริการ
    รายชื่อหนังสือใหม่
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ตารางเวรช่วงพักกลางวัน
    ตารางเวรนอกเวลาราชการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้
    K - Practice
    link ห้องสมุดต่างๆ
    Login ผู้ดูแล

 
:: วัตถุประสงค์ ::
 
จัดหาหนังสือ วารสาร
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสารทางการพยาบาล วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
  


 (Other Link)    
You Learn We Care : คุณเรียนรู้ เราห่วงใย (เป็นบริการหาตัวเล่มจากชั้นหนังสือตามคำขอ)
รายชื่อหนังสือห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Health Science Library)
หอสมุดคุณหญิงหลง (Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center)
ProQuest Nursing
LNPS
OPAC
Archives of Psychiatric Nursing
Journal of Pediatric Nursing
Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing
Journal of Community Health Nursing
 

© copyright by faculty of nursing , Prince of Songkla University