ค่าธรรมเนียมการศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศจากมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรปกติ

22,000 บาท/ภาคการศึกษา

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ

40,000 บาท/ภาคการศึกษา

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรปกติ

30,000 บาท/ภาคการศึกษา

- หลักสูตรนานาชาติ

1. นักศึกษาชาวไทย 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

2. นักศึกษาชาวต่างประเทศ 70,000 บาท/ภาคการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

1. นักศึกษาชาวไทย

    1) นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน 85,000 บาท/ภาคการศึกษา

    2) นักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุน 50,000 บาท/ภาคการศึกษา

2. นักศึกษาชาวต่างประเทศ 125,000 บาท/ภาคการศึกษา


นักศึกษา

ชื่อวัคซีน

ผู้ที่ต้องฉีด

* ราคา (บาท)

ชั้นปี 1

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 1 

ทุกคน

249

-ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี หลังฉีดเข็ม 1   

-ตรวจภูมิไวรัสสุกใส                          

ทุกคน

220

360

ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็ม 2         

                   

เฉพาะคนที่ผลเป็น ลบ

249

 

ฉีดวัคซีนป้องกันสุกใส เข็ม 1

เฉพาะคนที่ผลเป็น ลบ

950

ฉีดวัคซีนป้องกันสุกใส เข็ม 2

เฉพาะคนที่ผลเป็น ลบ

950

ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็ม 3

เฉพาะคนที่ผลเป็น ลบ

249

ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบีหลังฉีดเข็ม 3

เฉพาะคนที่ผลเป็น ลบ

220

ชั้นปี 2

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (dT)  1 เข็ม

ทุกคน

122

วัคซีน หัด หัดเยอรมัน (MR)  เข็ม 1

ทุกคน

เข็มที่ 1 ฟรี คิดแต่ค่าฉีด 25

ฉีดวัคซีน หัด หัดเยอรมัน (MMR)  เข็ม 2       

ทุกคน

292

วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ (Flu)  1 เข็ม

ทุกคน

361

ทำ Tubuculin Skin Test  ครั้งที่ 1        

ทุกคน

164

ทำ Tubuculin Skin Test  ครั้งที่ 2        

เฉพาะคนที่ผลเป็น ลบ

164

ชั้นปี 3

วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ (Flu)  1 เข็ม

ทุกคน

361

ทำ Tubuculin Skin Test  

ทุกคน

164

ชั้นปี 4

วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ (Flu)  1 เข็ม

ทุกคน

361

ทำ Tubuculin Skin Test  

ทุกคน

164

* ราคาวัคซีนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ปีการศึกษา 2564-2565 (รวมค่ายา+ค่าฉีด+ค่าธรรมเนียมแพทย์แล้ว)


1. คุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรอบรู้
    นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา นั้น ๆ

2. การสมัครสอบ

2.1 ค่าสมัครสอบครั้งแรก

500 บาท/คน

2.2 ค่าสมัครสอบซ่อมครั้งที่ 1

100 บาท/วิชา

2.3 ค่าสมัครสอบซ่อมครั้งที่ 2 (อัตนัย)

100 บาท/วิชา

2.4 ค่าสมัครสอบซ่อมครั้งที่ 3 (ปากเปล่า)

100 บาท/วิชา


3. รายวิชาที่สอบ มี 8 รายวิชา ดังนี้
     3.1 การผดุงครรภ์
     3.2 การพยาบาลมารดาและทารก
    3.3 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
    3.4 การพยาบาลผู้ใหญ่
    3.5 การพยาบาลผู้สูงอายุ
    3.6 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
    3.7 การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
    3.8 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การสอบผ่าน
     นักศึกษาจะต้องสอบผ่านร้อยละ 60 ทุกรายวิชา กรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาจะต้องสอบซ่อมรายวิชานั้นตามที่คณะฯ กำหนดไว้ของปีการศึกษานั้นๆ

5. ข้อปฏิบัติในการสอบ
    ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบวัดผลทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 https://www.nur.psu.ac.th/nur/file_unit/123220180816180453.pdf

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1.ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกใหม่

500

2.ค่าสมาชิก ปีละ 100 บาท (5 ปี)

500

3.ค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

    1,500

4.ค่าธรรมเนียมการสอบ

    1,000

5.ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 200 x 8 วิชา 1,600 บาท

    1,600

รวม

5,100

*การสมัครสอบขึ้นทะเบียนฯแล้ว หากไม่สามารถเข้าสอบได้ สภาการพยาบาลจะไม่คืนเงินในทุกกรณี


ประเภท/ห้องพัก

จำนวนคน/ห้อง

ภาคปกติ บาท/คน/ภาค

ภาคฤดูร้อน บาท/คน/ภาค

รายวัน บาท/คน

นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี *

4

4,800

2,400

100

นักศึกษาต่างคณะปริญญาตรี *

4

6,400

3,200

100

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ทุกคณะ

4

6,400

3,200

100

* เปิดให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งเเต่ระดับชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่เข้าพักหอพักครั้งแรกจะต้องชำระค่าประกันหอพัก 1,000 บาท, ค่า Key card 100  บาท   หากตรวจสอบห้องพักแล้วไม่มีวัสดุ   อุปกรณ์เสียหาย   จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธิ์การพัก หรือจบการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าดูได้ที่ หอพักนักศึกษา สอบถามเพิ่มเติม: คุณจุไร อุไรรัตน์ โทร. 074-286602-3