วิธีการเข้าศึกษา

TCAS'66

โครงการไนติงเกล (รอบ 1/1)

รับจำนวน 10 คน
วันที่รับสมัคร 5 - 16 กันยายน 2565โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน (รอบ 1/2)

รับจำนวน 3 คน
วันที่รับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม 2565โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบ 1/2)

รับจำนวน 30 คน
วันที่รับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม 2565
ประกาศรับสมัคร [ update: 15/11/2022 ] (หมดเขตการรับสมัคร)โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2566 (รอบ 1/2)

รับจำนวน 30 คน
วันที่รับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม 2565
ประกาศรับสมัคร [ update: 21/11/2022 ] (หมดเขตการรับสมัคร)


โครงการการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2566

รับจำนวน 30 คน
วันที่รับสมัคร 1 - 15 มีนาคม 2566


โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2566

รับจำนวน 103 คน
วันที่รับสมัคร 1 - 15 มีนาคม 2566


โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

รับจำนวน 37 คน
วันที่รับสมัคร 7 - 13 พฤษภาคม 2566