ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม: งานสวัสดิการนักศึกษา โทร. 074-286603

อีเมล: wannee.m@psu.ac.th

สมัครทุน

ใบสมัคร

กยศ. / และทุนมหาวิทยาลัย

กยศ.  โทร. 074-28-2203

ทุนมหาวิทยาลัย โทร. 074-28-2201-5


ข้อมูลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภททุนการศึกษา

ชื่อทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

แหล่งทุนฯ

จำนวนทุนฯ/ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา ประเภททั่วไป

 

ทุนการศึกษา ประเภททั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. มีความประพฤติดี
 4. มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานชั้นปี คณะ หรือ มหาวิทยาลัย
 5. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 6. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
 7. ผู้ได้รับทุนฯ จะต้องทำงานจิตอาสาเก็บชั่วโมง 20 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง ขึ้นกับจำนวนเงินทุนฯที่ได้รับ

 

หลังเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์

(ปีละ 2 ครั้ง)

 

หน่วยงานที่รับสมัครและคัดเลือก: งานสวัสดิการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

-ผู้บริจาค

-กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์

ภาคการศึกษาละ 60-65 ทุน 

มูลค่าทุน 3,000 ถึง 10,000 บาท

ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง

ทุนมูลนิธิชิน  โสภณพนิช

จะมอบทุนให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าปี 1 ปีละ 6 ทุน จนจบการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
 2. เป็นผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมั่นใจว่าจะสำเร็จการศึกษาแน่นอน
 4. มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานชั้นปี คณะ หรือ มหาวิทยาลัย
 5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องอื่นๆ ยกเว้น ทุนกยศ./ทุนกรอ.
 6. นักศึกษาต้องไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องอื่นใด เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะพยาบาลศาสตร์
 7. นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาแล้ว หากมีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา ให้แจ้งงานสวัสดิการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 8. ผู้ได้รับทุนฯ จะต้องทำงานจิตอาสาเก็บชั่วโมง 40 ชั่วโมง

กรกฏาคม

 

หน่วยงานที่รับสมัครและคัดเลือก: งานสวัสดิการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

 

มูลนิธิชิน  โสภณพนิช

ปีการศึกษาละ 24,000 บาท เป็นจำนวน 4 ปี (เบิกจ่ายทุนให้นักศึกษาเป็นรายเดือน)

ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง

ทุนการศึกษาโครงการไนติงเกล

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่ที่การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

   3.1 ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75 

        (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)     

   3.2 คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00        

        (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)   

   3.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต่ำกว่า 3.00 

        (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)   

4. มี Portfolio  (ไม่เกิน 10 หน้า) ครอบคลุมทั้ง  4

ด้าน คือ 1) มีความเป็นผู้นำ  2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และ 4) การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด

5. ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ  เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน (มีใบรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร) (ถ้ามี)

6. มีใบรับรองแพทย์ โดยใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักฐานแสดงว่า

    6.1 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

    6.2 ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง 

    6.3 ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ  

 

พฤศจิกายน

 

หน่วยงานที่รับสมัครและคัดเลือก:  งานหลักสูตรปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์

 

-เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์และค่าธรรมเนียมพิเศษโดยต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้

   - ชั้นปีที่ 1 - ปี 2 ต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย

แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50

   - ชั้นปีที่ 3 - ปี 4 ต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย

แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.75

หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปที่กำหนดข้างต้นในชั้นปีนั้น ๆ จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์และค่าธรรมเนียมพิเศษตลอดไปจนจบการศึกษา

2. นักศึกษาจะต้องทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ เช่น กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง หรือกิจกรรมด้านวิชาชีพพยาบาล

3. หากนักศึกษาต้องการโอนย้าย หรือลาออก นักศึกษาต้องชดใช้เงินค่าหน่วยกิตรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตามจำนวนที่ได้รับการยกเว้น จึงจะสามารถโอนย้ายหรือลาออกได้

 

10 ทุน

 

ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง

ทุนการศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า (ทุนตชด.)

-สภาการพยาบาลเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และส่งมายังงานหลักสูตรปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนฯ

 

หน่วยงานที่รับสมัคร: สภาการพยาบาล

 

หน่วยงานที่คัดเลือก: งานหลักสูตรปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์

 

เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตร

 

2 ทุน

ทุนทำงานแลกเปลี่ยน

ทุนการศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน คณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

 

หน่วยงานที่รับสมัครและคัดเลือก: งานสวัสดิการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท

 

ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

 ทุนทำงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4

มกราคม

 

หน่วยงานที่รับสมัครและคัดเลือก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้นปีละ 30-40 ทุน/ปี