ชีวิตความเป็นอยู่

Card image cap

ห้องสมุด "ละออ หุตางกูล"

ให้บริการยืม-คืนหนังสือ แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์

เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 -18.30 น.

-วันเสาร์ เวลา 12.00 – 20.00 น.

-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

-วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รองรับนักศึกษากว่า 1,000 คน ประกอบด้วย 2 อาคาร แยกห้องพัก หญิง/ชาย ห้องพักละ 2 คน พร้อมทั้งห้องกิจกรรมและห้องฝึกปฎิบัติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

-ร้านสะดวกซื้อ (7-11),ร้านกาแฟ

-ร้านจำหน่ายอาหารไทย-มุสลิม

-ร้านซัก อบ รีด,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ฯลฯ

ตึกหอพัก คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล NLRC

สถานการณ์จำลอง สำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ให้บริการดังนี้

1.การฝึกปฏิบัติประจำและสอบในรายวิชา

2.การฝึกปฏิบัติตามแหล่งฝึกต่างๆ ของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย ชุมชน

3.การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

4.บริการยืม-คืน วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และของเล่นเด็ก/สื่อการสอน

ชั้น 5 อาคาร ดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะพยาบาลศาสตร์ วิยาเขตหาดใหญ่ มุ่งเน้นพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบตึก และอาคาร โดยมีต้นไม้ และต้น "ดอกปีบ" จำนวนมาก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาล และดอกไม้ประจำคณะฯ อีกด้วย โดยมีพื้นที่ให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สามารถนั่งพูดคุยและทำงานได้ในบริเวณรอบ ๆ ตึก


คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาคารเรียน ประกอบด้วย 3 อาคาร คือ

1.อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1) 4 ชั้น

ชั้น 1 ห้องสารบรรณ และห้องทำงานของผู้บริหาร

ชั้น 2 ห้องเรียน และห้องสมุด

ชั้น 3 ห้องทำงาน งานสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา งานปริญญาตรี งานบัณฑิตศึกษา งานพัสดุและงานการเงิน

ชั้น 4 ห้องเรียน


2.อาคาร ละออ หุตางกูร (อาคาร 2) 4 ชั้น

ชั้น 1 ลานผู้สูงอายุ ห้องทำงานงานบริหารวิชาการ และห้องเรียน

ชั้น 2 ห้องทำงานอาจารย์ สาขาผู้ใหญ่ และศัลย์

ชั้น 3 ห้องทำงานอาจารย์ สาขาบริหาร เด็ก พื้นฐาน

ชั้น 4 ห้องทำงานอาจารญ์ สาขาชุมชน จิตเวช และห้องประชุม


3.อาคาร ดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3) 5 ชั้น

ชั้น 1 ลานกิจกรรม ห้องโยคะ

ชั้น 2 ห้องเรียน

ชั้น 3 ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น 4 ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ NLRC

ชั้น 5 ห้องปฎิบัติการ NLRC


อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1) อาคาร ละออ หุตางกูร (อาคาร 2) อาคาร ดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3)

แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานพยาบาล

โรงเรียน

ชุมชน

อื่น ๆ

โรงพยาบาล

 1. รพ. สงขลานครินทร์
 2. รพ. หาดใหญ่
 3. รพ. สงขลา
 4. รพ. จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 5. รพ. ธัญญารักษ์สงขลา

        6. รพ. วชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 1. รพ.สต. ท่าข้าม
 2. รพ.สต. ควนลัง
 3. รพ.สต. คอหงส์
 4. รพ.สต. น้ำน้อย
 5. รพ.สต. ท่าจีน
 6. รพ.สต. คลองแห
 7. รพ.สต. โคกม่วง
 8. รพ.สต. ทุ่งลาน
 9. รพ.สต. คลองหอยโข่ง
 10. รพ.สต. บ้านทุ่งเลียบ
 11. รพ.สต. นาหม่อม
 12. รพ.สต. ทุ่งโพธิ์รพ.สต. คลองหรัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข

 1. ศูนย์แพทย์ 3 ตำบล
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม
 4. ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิพงษาฯ
 5. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพิจิตร
 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขชีวาสุข

1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ

2. โรงเรียนวรนารีเฉลิม

3. โรงเรียนเทศบาล 2

4. โรงเรียนเทศบาล 3

5. โรงเรียนเทศบาล 4

6. โรงเรียนเทศบาล 5

7. โรงเรียนเทศบาล 6

8. โรงเรียนคลองหวะ

9. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

10. โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

11. โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา

12. โรงเรียนวัดแม่เตย

13. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง

14. โรงเรียนวัดท่าข้าม

15. โรงเรียนบ้านทุ่งงาย

16. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

17. โรงเรียนวัดเขากลอย

18. โรงเรียนบ้านควนจง

19. โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆษิตาราม

20. โรงเรียนวัดนาหม่อม

21. โรงเรียนวัดโพธาราม

22. โรงเรียนบ้านต้นปริง

23. โรงเรียนวัดแม่เปียะ

24. โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

25. โรงเรียนวัดเนินพิจิตร

ชุมชนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

 • ตำบลท่าข้าม

ชุมชนพื้นที่อำเภอนาหม่อม

 • ตำบลนาหม่อม
 • ตำบลทุ่งขมิ้น
 • ตำบลคลองหรัง
 • ตำบลพิจิตร

ชุมชนพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง

 • ตำบลโคกม่วง
 • ตำบลทุ่งลาน
 • ตำบลคลองหลา
 • ตำบลคลองหอยโข่ง
 • ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อ
 • อาคารศูนย์กีฬา ม.อ
 • พื้นที่ Co Working หอพักคณะพยาบาลศาสตร์
 • ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
 • สถานพินิจเด็กและเยาวชน สงขลา