นักศึกษาปริญญาตรี

ความมุ่งมั่นของหลักสูตร Our commitment to you

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถในการให้บริการการพยาบาลได้ตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภาวะผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่รับผิดชอบระดับปริญญาตรี : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต : ชื่อย่อ พย.บ.
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science : ชื่อย่อ B.N.S.

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การรับเข้าศึกษา การรับนักศึกษา นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)  [update 9/6/2564]
การปรับปรุงแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563  


การศึกษาทั่วไป
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
พื้นฐานการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 1

เทอม 1

พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
ชีวิตแห่งอนาคต
พลเมืองที่ดี
สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
สุขภาวะกายและจิต
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อรรถรสภาษาไทย
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล

เทอม 2

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
จิตวิทยาพัฒนาการ
ชีวิตที่ดี
รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
รายวิชาเลือก

ชั้นปีที่ 2

เทอม 1

เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
โภชนการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
คำนวณศิลป์
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ชุดวิชา พื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้น

เทอม 2

หลักวิทยาการระบาด
นวัตกรรมทางการพยาบาล
ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม

ชั้นปีที่ 3

เทอม 1

การพยาบาลอายุรวัฒน์
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เทอม 2

วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
การพยาบาลเด็ก
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

ชั้นปีที่ 4

เทอม 1 / เทอม 2

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
การบริหารทางการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด

นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาฯ ม.อ. โทร: 074-28-9260-4
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเข้าระบบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ Website SIS
สามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 3 วิธี ดังนี้

1.ระบบ Bill Payment เป็นวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขา ควรชำระให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียนเรียน 2 วันทำการ ทั้งนี้ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
และให้นักศึกษาตรวจสอบเลขที่อ้างอิงในใบ Bill Payment กับเลขที่อ้างอิงในเอกสารที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์รับชำระออกให้ถูกต้องตรงกัน
หากผิดพลาดให้แจ้งธนาคารหรือเคาน์เตอร์รับชำระแก้ไข มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

2.ระบบ Direct Pay เป็นวิธีการชำระเงินด้วยการหักเงินจากสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาแบบออนไลน์ (วิธีการชำระเงินบนเว็บ SIS)
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องดำเนินการเปิดสมุดบัญชีและบัตร ATM และทำความยินยอมให้หักเงินจากสมุดบัญชีธนาคารผ่านตู้ ATM ให้เรียบร้อยก่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 7 วัน (ทำความยินยอมแล้วสามารถใช้ได้ทุกภาคการศึกษา) หากนักศึกษามีสมุดบัญชีแต่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารในระบบ หรือเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร หรือเปลี่ยนแปลงรหัสนักศึกษา ให้ทำความยินยอมให้หักบัญชีอีกครั้ง
การชำระเงินด้วยระบบ Direct Pay ควรมีเงินในบัญชีมากกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระไม่น้อยกว่า 300 บาท

3.ระบบ Credit Card เป็นวิธีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต สามารถชำระได้ถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน
และสามารถผ่อนจ่ายได้ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ระบบจะเปิดให้ใช้งานเร็ว ๆนี้ โดยจะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษาใด ๆ ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวิธีการข้อ 1 เท่านั้น

ขั้นตอนการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา

นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนที่ 1 กรอกรายละเอียดข้อมูลชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน ให้พร้อมระบุความจำเป็นในการขอผ่อนผัน
และระบุวันนัดชำระค่าเทอม (ต้องชำระตรงตามวันที่นัด และควรชำระค่าเทอมให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบกลางภาค ภายในภาคการศึกษาที่เรียน)
ส่วนที่ 2 คำรับรองของผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและเซ็นรับรองเอกสารตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 3 ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองเอกสาร
(กรณีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาเว้นในส่วนของข้อ 3 ไว้ก่อน)
ส่วนที่ 4 และ 5 เว้นไว้ สำหรับงานหลักสูตรปริญญาตรีดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


การลากิจ ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มใบลา โดยยื่นแบบฟอร์มใบลากิจ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน
การลาป่วย ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มใบลา โดยยื่นแบบฟอร์มใบลาป่วย ภายหลังการกลับเข้าเรียนตามปกติ
(พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ กรณีที่มีการลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป )
*การลา ในกรณีเร่งด่วน หรือกระทันหัน ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งประสานไปยังอาจารย์ผู้สอน/ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาให้ทราบเบื้องต้น และกรอกแบบฟอร์มลาป่วย-ลากิจ ตามระเบียบการลาสำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

1. ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มใบลา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม หรือ รับเอกสารแบบฟอร์มใบลา ได้ที่งานหลักสูตรปริญญาตรี ชั้น 3 อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1) คณะพยาบาลศาสตร์
2. ส่งใบลาผ่านงานหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อเสนออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา พิจารณาการลาของนักศึกษา
3. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลา งานหลักสูตรปริญญาตรี จะแจ้งนักศึกษามาเซ็นรับทราบการพิจารณาวันลาของนักศึกษา

 แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานพยาบาล

โรงเรียน

ชุมชน

อื่น ๆ

โรงพยาบาล

 1. รพ. สงขลานครินทร์
 2. รพ. หาดใหญ่
 3. รพ. สงขลา
 4. รพ. จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 5. รพ. ธัญญารักษ์สงขลา

        6. รพ. วชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 1. รพ.สต. ท่าข้าม
 2. รพ.สต. ควนลัง
 3. รพ.สต. คอหงส์
 4. รพ.สต. น้ำน้อย
 5. รพ.สต. ท่าจีน
 6. รพ.สต. คลองแห
 7. รพ.สต. โคกม่วง
 8. รพ.สต. ทุ่งลาน
 9. รพ.สต. คลองหอยโข่ง
 10. รพ.สต. บ้านทุ่งเลียบ
 11. รพ.สต. นาหม่อม
 12. รพ.สต. ทุ่งโพธิ์รพ.สต. คลองหรัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข

 1. ศูนย์แพทย์ 3 ตำบล
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม
 4. ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิพงษาฯ
 5. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพิจิตร
 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขชีวาสุข

1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ

2. โรงเรียนวรนารีเฉลิม

3. โรงเรียนเทศบาล 2

4. โรงเรียนเทศบาล 3

5. โรงเรียนเทศบาล 4

6. โรงเรียนเทศบาล 5

7. โรงเรียนเทศบาล 6

8. โรงเรียนคลองหวะ

9. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

10. โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

11. โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา

12. โรงเรียนวัดแม่เตย

13. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง

14. โรงเรียนวัดท่าข้าม

15. โรงเรียนบ้านทุ่งงาย

16. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

17. โรงเรียนวัดเขากลอย

18. โรงเรียนบ้านควนจง

19. โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆษิตาราม

20. โรงเรียนวัดนาหม่อม

21. โรงเรียนวัดโพธาราม

22. โรงเรียนบ้านต้นปริง

23. โรงเรียนวัดแม่เปียะ

24. โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

25. โรงเรียนวัดเนินพิจิตร

ชุมชนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

 • ตำบลท่าข้าม

ชุมชนพื้นที่อำเภอนาหม่อม

 • ตำบลนาหม่อม
 • ตำบลทุ่งขมิ้น
 • ตำบลคลองหรัง
 • ตำบลพิจิตร

ชุมชนพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง

 • ตำบลโคกม่วง
 • ตำบลทุ่งลาน
 • ตำบลคลองหลา
 • ตำบลคลองหอยโข่ง
 • ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อ
 • อาคารศูนย์กีฬา ม.อ
 • พื้นที่ Co Working หอพักคณะพยาบาลศาสตร์
 • ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
 • สถานพินิจเด็กและเยาวชน สงขลา

ปีการศึกษา:

If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
เทอม/ปีการศึกษา:

If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องสอบผ่านเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เกณฑ์มาตรฐานผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

                  ประเภทของการทดสอบ

ระดับคะแนนที่ผ่าน

PSU-Test

ไม่น้อยกว่าร้อยละ              50

TOEIC

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน     390

Tell Me More : Placement /Progress Test

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน        5

Tell Me More : Achievement Test

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน     380

TOEFL

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน     450

IELTS

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน       5

หมายเหตุ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษประเภทอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี


 2. แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ดังนี้

2.1 คณะจัดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้นักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งข้างต้น โดยระดับคะแนนที่ถือว่าผ่านต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.2 นักศึกษายื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับผ่านพร้อมหลักฐานที่คณะต้นสังกัดได้ตั้งแต่   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผลการทดสอบที่สอบมาแล้วไม่เกินสองปีนับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบ

2.3 คณะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และรับรองผลการทดสอบ

2.4 คณะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาและแจ้งผลการทดสอบพร้อมหลักฐานแสดงผลการทดสอบ  ไปยังมหาวิทยาลัย ในกรณีวิทยาเขตขอให้รวบรวมส่งในภาพรวม

2.5 มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งรายชื่อไปยังกองทะเบียนและประมวลผลเพื่อ บันทึกข้อมูลผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษาการแต่งกายชุดนักศึกษา

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิง

Card image cap

นักศึกษาหญิงมุสลิมการแต่งกายชุกฝึกปฎิบัติพยาบาลบนหอผู้ป่วยเปิด

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิง

Card image cap

นักศึกษาหญิงมุสลิมการแต่งกายชุดฝึกปฎิบัติการพยาบาลในชุมชนและศูนย์บริการอื่น ๆ

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิง

Card image cap

นักศึกษาหญิงมุสลิมการแต่งกายชุกฝึกปฎิบัติพยาบาลบนหอผู้ป่วยปิด

Card image cap

นักศึกษาชาย

Card image cap

นักศึกษาหญิง


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งของภาครัฐและเอกชน
2) พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
3) ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

1. ชุมนมดนตรีไทย

      ชุมนุมดนตรีไทยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรัก ความหวงแหนในวัฒนธรรมไทยผ่านการบรรเลงดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชมรมฯ มีการจัดกิจกรรมของชมรมดนตรีไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมลานร่มบ่มศิลป์ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
ประกาศรับสมัครในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลน์ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี รับสมัครโดยผ่าน Google form

2. ชุมนุมขับร้องประสานเสียงนักศึกษาพยาบาล ม.อ. เพื่อพ่อของแผ่นดิน

      ชุมนุมขับร้องประสานเสียงนักศึกษาพยาบาล ม.อ. เพื่อพ่อของแผ่นดิน เป็นชุมนุมขับร้องประสานเสียงที่จัดตั้งมานาน แต่มาปรับเปลี่ยนชื่อชุมนุมในปีการศึกษา 2561 ชุมนุมฯจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือในหมู่คณะโดยมีเพลงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดคุณธรรม ความดีสู่นักศึกษาพยาบาล และเพื่อสืบต่อเจตนารมย์ในการดำเนินกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ดำเนินต่อไป
ประชาสัมพันธ์ line ชั้นปี รับสมัครผ่าน google form โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.นักศึกษาหญิง ศาสนาพุทธ คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1
2.มีความสนใจการขับร้องประสานเสียง รับสมัคร 25-30 คน ช่วงเวลารับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2

กรณีหากปิดรับสมัครแล้วเกิดกรณีดังต่อไปนี้
1.มีจำนวนผู้เข้าสมัครเกินจำนวนที่กำหนด ให้นัดหมายเพื่อฟังเสียงร้อง
2.มีจำนวนผู้เข้าสมัครน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด ให้สุ่มรหัสนักศึกษาจนกว่าจะครบจำนวน หากนักศึกษที่โดนสุ่มไม่สะดวกมาซ้อมหรือไม่สามารถเข้าร่วมชมรมได้ให้แจ้งเหตุผล

3. ชุมนุมภาษาจีน

      ชุมนุมภาษาจีนได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด อ่าน เขียนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารให้นักศึกษา รวมทั้งสร้างความมั่นใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชุมนุมได้ที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
      ประกาศรับสมัครในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลน์ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี รับสมัครโดยผ่าน Google form โดยเปิดรับสมัครในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1

4. ชุมนุมนาฏศิลป์

      ชุมนุมนาฏศิลป์จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย ชมรมฯ มีการจัดกิจกรรมในหลายโอกาส เช่น กิจกรรมไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมในโครงการHarmony among diverse culture for the benefit of mankind เป็นต้น
      ประกาศรับสมัครในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลน์ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี รับสมัครโดยผ่าน Google form โดยเปิดรับสมัครในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1

5. ชุมนุมดนตรีสากล

      ชุมนุมดนตรีสากล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจและมีใจรักด้านดนตรีสากลได้พัฒนาศักยภาพ รวมถึงมีการรวมกลุ่มกิจกรรมทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ชุมนุมฯ มีการจัดกิจกรรมในหลายโอกาส เช่น กิจกรรมในโครงการHarmony among diverse culture for the benefit of mankind กิจกรรมรับน้อง เทศกาลฮาโลวีน เทศกาลคริสต์มาสต์เป็นต้น
      ประกาศรับสมัครในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลน์ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี รับสมัครโดยผ่าน Google form โดยเปิดรับสมัครในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1

6. ชุมนุมวิถีใต้สู่สากล

      เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นของชาวภาคใต้และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
      ประกาศรับสมัครในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลน์ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี รับสมัครโดยผ่าน Google form โดยเปิดรับสมัครในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1

7. ชุมนุมภาษาอังกฤษ

      ชุมนุมภาษาอังกฤษได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ด้านการพูด อ่าน เขียนสำหรับการสื่อสารให้นักศึกษา รวมทั้งสร้างความมั่นใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
      ประกาศรับสมัครในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลน์ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี รับสมัครโดยผ่าน Google form โดยเปิดรับสมัครในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

      คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2558 ชมรมฯ ดำเนินงานร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่อันจะส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และบูรณาการเข้าไปในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคไทยปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่เนื้อหา ข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่ ที่เป็นปัจจุบัน ป้องกันและส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนัก รู้เท่าทันถึงพิษภัยของบุหรี่ เพื่อไม่ให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่ และลดจำนวนผู้สูบรายเก่า รวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ และสร้างแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
      ประกาศรับสมัครในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลน์ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี รับสมัครโดยผ่าน Google form โดยเปิดรับสมัครในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 หรือสมัครเข้าร่วมชมรมได้ที่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

1. โครงการสุนทรีย์ของชีวิตภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ (Harmony among diverse culture for the Benefit of Mankind)

      เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาต่างและวัฒนธรรมต่างชาติ การผสมผสานความหลากหลายในความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลักดันให้บัณฑิตมีศักยภาพและคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมโลกในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสมดุลลงตัว ผสานความร่วมมือร่วมใจ และมีพลังที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นภายใต้พหุวัฒนธรรม

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ (Student Exchange Program)

      สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพยาบาล รวมถึงได้เรียนรู้และซึมซาบคุณค่า ความงดงามด้านวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมที่เป็นสากล
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ School of Nursing, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ School of Nursing, Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ School of Nursing, Yunnan University of Chinese Medicineสาธารณรัฐประชาชนจีน

3. กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรมและการเที่ยวชมสถานที่ (English Learning and Enhancement through culture and sightseeing project)

      กิจกรรมที่นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติในการใช้ชีวิตต่างแดน
สถาบันพัฒนาผู้นำนักศึกษาภาคใต้
ความหมาย
1. เกลียวคลื่นสีเหลืองกับสีฟ้า สื่อให้เห็นว่าภาคใต้มีทะเลที่สวยงาม
2. รูปเด็ก 11 คน คือนักศึกษาทั้ง 11 สถาบันที่จับมือ
3. หมวกหมายถึงหมวกพยาบาลที่สื่อถึงการเป็นนักศึกษาพยาบาล

ที่มา & วัตถุประสงค์สถาบัน
      ที่มา มีมติร่วมในที่ประชุม คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอให้จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนของแต่ละสถาบัน โดยมีอาจารย์เป็นสะพานเชื่อมให้กับนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลายรูปแบบ กิจกรรมวิชาการ นวัตกรรม กิจกรรมนอกหลักสูตร กีฬา ภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
      วัตถุประสงค์ของสถาบัน เพื่อพัฒนาบทบาทของผู้นำนักศึกในการเป้นผู้ทั้งทางด้านวิชาชีพ จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพยาบาล


ประวัติสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์

      ย้อนอดีตไปเมื่อปี 2529 รุ่นพี่ศิษย์เก่าประมาณ 10 กว่าคน ร่วมปรึกษาหารือและส่งแบบสอบถามไปยังศิษย์เก่า ในการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อตั้งชมรมฯ จากแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 98 เห็นควรในการจัดตั้งชมรมฯ ดังนั้นจึงมีกลุ่มคนทำงานดำเนินการ จัดตั้ง “ชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยมีคุณพอใจ เบอร์ตัน (ภิญโญรักษ์) ศิษย์เก่ารุ่น 3 เป็นประธานชมรม ฯคนแรก เดือนพฤษภาคม ปี 2560 ได้มีการปรับใช้ชื่อแบบสั้นแทน คือ “ ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลาได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม และได้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรกโดยมีวาระการทำงาน 2 ปี จากวันนั้นจวบจนวันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ การพัฒนา การก้าวเดินไปข้างหน้า อย่างไม่ท้อถอย หนทางข้างหน้ายังมีอีกยาวไกล แต่ถ้าศิษย์เก่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจ สร้างสานสัมพันธ์ ด้วยความเชื่อมั่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์จะเติบโตและก้าวไกล

ที่ตั้ง : หอพักนักศึกษาพยาบาล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-212485 , 083-0703690
E-mail : nursealumnipsu@gmail.com
FB : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์
Id Line : @psunas
Link : https://www.nur.psu.ac.th/alumni/index.aspx

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Programme learning outcomes: PLO)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Programme learning outcomes: PLO) ที่สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ ดังนี้

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
Apply nursing knowledge, midwifery and related sciences to provide care under professional standards

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ
Apply nursing process and midwifery to practice on empirical evidence with Inter-professional team concerning safety and cultural diversity of clients

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัยเบื้องต้นและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
Apply knowledge regarding basic research and innovative development in nursing and midwifery

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสา และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
Express behavior of morality, ethics, professional ethics, and social responsibility into the benefit of mankind

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
Use information technology to learn and to practice nursing and midwifery

PLO6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Think and analyze systematically, logically, and solve problems creatively

PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล
Use language and communication channels appropriately and internationally

PLO8 แสดงออกซึ่งการมีทักษะทางสังคมและชีวิตภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม สะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Express social skills, leadership and team work with reflection, self-development and professional development