อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


นายสุรการณ์ ก้าหมัน
SURAKARN KAMAN

นายช่างไฟฟ้า
074-286442
surakarn.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไทย ไฟฟ้า