อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


น.ส.วรรณี มโนพิรุฬห์พร
WANNEE MANOPIRUNPORN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
074-286603
wannee.m@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2529ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ