อาจารย์/บุคลากร


น.ส.ชญานิศ ผุดผ่อง  
CHAYANIT PUDPONG
ผู้ช่วยวิจัย
กลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม
074-286475
chayanit.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2550ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนามนุษย์และสังคม
2547ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยศิลปศาสตรบัณฑิตพัฒนาสังคม