อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


นางเพ็ญศรี เลนุกูล
PENSRI LENUKOOL

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
074-286425
pensri.l@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2536ปริญญาตรีวิทยาลัยครูสงขลาไทยศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไป