อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


นางพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
PINNAPA YONGKIETPAIBOON

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
074-286458
pinnapa.y@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2543ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไทยศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไป