อาจารย์/บุคลากร


น.ส.รัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์  
RATCHANEEKORN SUTHATHAMMARAT
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
074-286456
ratchaneekorn.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2554ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
2546ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์