อาจารย์/บุคลากร


นางจุติญา พูลสุข  
JUTIYA PUNSUK
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
กลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม
074-286474
jutiya.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2542ปริญญาตรีสถาบันราชภัฏสงขลาไทยศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไป