อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


นางจารีย์ สุวรรณโชติ
JAREE SUWANNACHOTE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
074-286591
jaree.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2540ปริญญาตรีสถาบันราชภัฏสงขลาไทยศิลปศาสตรบัณฑิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อบรมหลักสูตร :
2021 เข้าอบรมหลักสูตร เรื่องการออกแบบการจัดการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564
2020 เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินพัฒนาการเด็ก ( DSPM ) โดย ผศ.ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เดือนตุลาคม 2563
2020 เข้าอบรมหลักสูตร เรื่องจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2020 เข้าอบรมหลักสูตรสนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2563