อาจารย์/บุคลากร


อ.กฤติยา ปองอนุสรณ์  
KRITTIYA PONGANUSORN
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286537
krittiya.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2559ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์