อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง  
Asst. Prof. Dr. JINTANA DAMKLIANG
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286416,074-286513
jintana.d@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาเอกDeakin UniversityออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2548ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2537ปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :