อาจารย์/บุคลากร


ดร.วรรณศิริ นิลเนตร  
Dr. WANSIRI NILNATE
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286565
wansiri.n@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2559ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตHealth Research and Management