อาจารย์/บุคลากร


อ.แสงทิพย์ ลีลากานต์  
SAENGTIP LEELAKARN
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286544
saengtip.l@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2561ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์