อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ผลิดา หนุดหละ  
Asst. Prof. PALIDA NUDLA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286575
palida.n@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2559ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2556ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การสร้างเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :