อาจารย์/บุคลากร


อ.กมลพรรณ รามแก้ว  
KAMONPAN RAMKAEW
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286543
kamonpan.r@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2556ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการพยาบาล
2547ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์