อาจารย์/บุคลากร


ดร.ดวงสุดา ศิริปิตุภูมิ  
Dr. DUANGSUDA SIRIPITUPHUM
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518
duangsuda.wo@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยDoctor of PhilosophyDoctor of Philosophy in Nursing
2554ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาล
2550ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :