อาจารย์/บุคลากร


อ.ผกาวัลย์ หนูมาก  
PHAKAWAN NOOMAK
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286556
phakawan.n@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2564ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการผดุงครรภ์
2557ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์