อาจารย์/บุคลากร


ดร.ศิริพร เวชโช  
Dr. SIRIPORN VETCHO
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286563
siriporn.vet@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2565ปริญญาเอกGriffith Universityออสเตรเลียปรัชญาดุษฏีบัณฑิตพยาบาล
2556ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2551ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลเด็กป่วยโรคมะเร็ง
การพยาบาลทารกแรกเกิด