อาจารย์/บุคลากร


ดร.ปิยะดา ไชยศรี  
Dr. PIYADA CHAISRI
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286563
piyada.c@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2566ปริญญาเอกQueensland University of TechnologyออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2550ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์
2543ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

Biography :
ศิริพร เวชโช, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, ปิยะดา ไชยศรี, และ อุทัยวรรณ พุทธรัตน์. (2560). พฤติกรรมจิตอาสาในการพยาบาลเด็กและปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 37(4) : 10-22