อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง  
Asst. Prof. Dr. PIMPISA SAKSORNGMUANG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286576, 074-286406
pimpisa.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2560ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลไทยสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์
2549ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลอาชีวอนามัย
2544ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลอาชีวอนามัย
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น