อาจารย์/บุคลากร


อ.ศลิษา บินสะมะ  
SALISA BINSAMA
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286537
salisa.b@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2553ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์