อาจารย์/บุคลากร


ดร.กรรทิมา มีสุนทร  
Dr. KANTHIMA MEESOONTHORN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286425
kanthima.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2564ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล (นานาชาติ)
2553ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาล
2546ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรกรรม
การพยาบาลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบการหายใจ

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ :
2016 Poster presentation
2013 Oral presentation

Book section :
2016 กรรทิมา มีสุนทร. (2559). มโนทัศน์ การประเมินสภาพและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด. ใน กิตติกร นิลมานัต และรัดใจ เวชประสิทธิ์ (บรรณาธิการ). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 1. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2015 กรรทิมา มีสุนทร. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ. ใน กิตติกร นิลมานัต และจารุวรรณ กฤตย์ประชา (บรรณาธิการ), กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด: มิติที่ท้าทายสำหรับการพยาบาล (หน้า52-74). สงขลา: บริษัทจอยปรื้นท์ จำกัด.