อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว  
Assoc. Prof. Dr. ORAWAN NUKAEW
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286587,074-286570
orawan.n@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2553ปริญญาเอกUniversity of Missouri ColumbiaสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2536ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสุขภาพจิต
2529ประกาศนียบัตรวิทยาลัยพยาบาลสงขลาไทยประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
1.การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
2.สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก (ออทิสติกสเปกตรัม สมาธิสั้น แอลดี บกพร่องด้านสติปัญญา)
3.ครอบครัวบำบัด (จิตเวชเด็ก)
4.การทดสอบทางจิตวิทยาของเครื่องมือทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (ToMI, ToMTB)
5.medication adherence for patients with Schizophrenia

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :