อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.เกณิกา จิรัชยาพร  
Asst. Prof. Dr. KENIKA JERATCHAYAPORN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286571
kenika.j@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2559ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตพยาบาล
2543ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ
2538ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
จิตวิทยาพัฒนาการ
ระบบบริการสุขภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวช