อาจารย์/บุคลากร


อ.ฉันทิกา บัณฑิตเลิศรักษ์  
CHANTIKA BUNDITLERDRAK
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286546
chantika.b@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการพยาบาล