อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.เบญญาภา ธิติมาพงษ์  
Asst. Prof. Dr. BENYAPA THITIMAPONG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286555
sawita.t@psu.ac.th; sawita.t@hotmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2548ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
2535ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
1. การพยาบาลมารดา การผดุงครรภ์ และการพยาบาลนรีเวช
2. มารดาวัยรุ่น และสตรีวัยรุ่น
3. งานวิจัยเชิงคุณภาพ