อาจารย์/บุคลากร


อ.ภัทราภรณ์ วรสิรินารา  
PATTRAPORN WORRASIRINARA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286586
pattraporn.w@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2561ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2557ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต