อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ศิริมาศ ภูมิไชยา  
Asst. Prof. SIRIMAS PHOOMCHAIYA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286573
sirimas.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2560ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2550ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การรักษาโรคเบื้องต้น, การประเมินผู้สูงอายุ, การสร้างเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และผู้สูงอายุ, การดูแลด้านจิตวิญญาณ (เป้าหมายชีวิต,สมาธิ)

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :