อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ตาณิกา หลานวงค์  
Asst. Prof. TANIKA LANWONG
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286535
tanika.l@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2556ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :