อาจารย์/บุคลากร


ผศ.สรณ สุวรรณเรืองศรี  
Asst. Prof. SARANA SUWANRUANGSRI
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286556
sarana.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการผดุงครรภ์
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :