อาจารย์/บุคลากร


อ.ทัชมาศ ไทยเล็ก  
TUTCHAMAT THAILEK
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286568
tutchamat.t@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2557ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล